suplik.dts.cz   
20.03.2019 - 22:10:06

Svátek má Světlana   


  Brána DTS

Rozcestník
Šuplík
Comenius
Vtipník
Pomůcky DTS


  Šuplík

Výuka
Věda a technika
Čeština
Internet a počítače
Ekologie
Prevence
Adresář prevence
Umění a kultura
E-projekt
Lužice
Edison

16.10.2001 - Věda a technika - PaedDr. Jiří Týř
EDISON ANEB VÝUKA FYZIKY, INTERNET A VÝCHOVA K TECHNICKÉMU MYŠLENÍ
Článek se zabývá úlohou vyučování fyzice při výchově k technickému myšlení. Vychází ze současného stavu techniky a informatiky a dává k úvaze uskutečnit projekt Fyzika na internetu orientovaný na usnadnění přístupu k fyzikálně orientovaným stránkám a na využití publikačních možností Internetu pro didaktiku fyziky. Článek obsahuje také stručný návod na vkládání příspěvků do Edisona.
Fyzika je vědním základem pro ostatní přírodní vědy a pro technické obory. Technikou v širším slova smyslu můžeme rozumět vše, co člověk používá jako prostředek při svém působení na fyzično a při práci s informacemi. Technikou v širším slova smyslu tedy rozumíme zpravidla souhrn znalostí, činností, metod a pracovních postupů, souhrn pomůcek, nástrojů, strojů, zařízení a způsobů jejich využívání. Technika je založena na znalosti přírodních věd, matematiky a informatiky. Technologie je systém technických prostředků k dosažení určitého pracovního cíle.

Mnohé současné technologie jsou natolik komplikované, že již nelze chtít od fyziky a technické výchovy, aby je objasňovaly v rámci všeobecného vzdělávání. Je to mimo jiné způsobeno rozvojem digitální techniky. Ta umožňuje technologicky poměrně komplikovaným způsobem vyrábět jednoduše ovladatelné věci, které lze levně vyrábět v ohromných množstvích. Příkladem je například psací stroj nebo rozhlasový přijímač. Princip obou těchto strojů bylo možné s trochou snahy nad rámec osnov ještě před dvaceti třiceti lety vysvětlit na aktuální technické úrovni i žákovi základní školy. Dnes jsou oba tyto původně relativně jednoduché analogové stroje již téměř nahrazeny digitálními stroji. Vnitřní funkce těchto digitálních strojů již není možné ani užitečné objasňovat při všeobecném vzdělávání.

Digitalizace v technice a rozvoj informačně komunikačních technologií vede i v mnoha jiných případech k tomu, že se stáváme stále více ovladateli dokonalých černých skříněk, do jejichž oprav se už mnohdy ani nevyplácí investovat. Lidská práce přitom zefektivněla. Směrem k informačně komunikačním technologiím se přirozeně orientuje i zájem mládeže. Nutno k tomu říci, že význam informatiky je někdy samoúčelně zveličován na úkor ostatních složek vzdělání.

Snadný přístup k informacím má i některé nepříznivé průvodní jevy. Jedním z nich je informační přesycenost. Mnohdy se cítíme informacemi přesyceni a obtížně se jimi probíráme. Informační přesycenost má ale i kladnou stránku v tom, že nás nutí ke dvěma užitečným věcem. Chceme-li jí umět odolávat, musíme se za prvé učit lépe orientovat v pojmech a hodnocení věcí. Druhým užitečným důsledkem informační přesycenosti je, že nás nutí vyhledávat a používat úsporná vyjádření.

V předchozím odstavci uvedené platí zejména na Internetu. Není-li zde stránka sdělná a přitažlivá, návštěvník jen klikne a je pryč. Na druhé straně nám Internet umožňuje nevídaně efektivně a levně publikovat. Je zde již mnohými učiteli fyziky využívaná příležitost přitažlivě podat to, co nemůže být v učebnicích fyziky. Jde o to, aby tato činnost byla známá všem a aby současní učitelé fyziky těchto možností i dále využívali.

Jednou z možností k obeznámení s fyzikálně zaměřenými stránkami jsou tématicky zaměřené internetové hledače, rozcestníky nebo odkazníky. Školsky zaměřený Rozcestník s vyhledávacími funkcemi je ve školském portálu Brána DTS na internetové adrese http://www.dts.cz. Odkazy lze zde prohlížet nebo vyhledávat pomocí hledacího okna podle klíčového slova. Odkazy jsou kategorizovány a mohou je vkládat všichni návštěvníci. Ke zveřejnění odkazů dochází po jejich prověření redakcí.

K podpoře výchovy k technickému myšlení byla v Šuplíku Brány DTS nově zřízena internetová stránka s názvem a adresou edison.dts.cz. Jde o oddíl redakčního systému, který umožňuje jednoduše publikovat všem návštěvníkům Brány. Publikují se zde články se strukturou Název, Anotace, Článek (vlastní text), Klíčová slova a odkazy na Příbuzné články. Do anotace a těla článku lze vkládat obrázky. Příspěvek do Edisona lze napsat třeba ve Wordu a pak jej celkem jednoduše vložit do formuláře v komunikačním okně Nový článek. Komunikační okno je na obrázku 1.

Obr. Okno pro vkládání článku do rubriky edison.dts.cz v internetovém
portálu brana.dts.cz

V Edisonovi samotném je zatím několik ukázek, jak publikovaný článek vypadá. Příkladem již naplněného oddílu Šuplíku je oddíl Prevence, kde je dvojjazyčné zpravodajství z mezinárodního semináře Prevence v Trojzemí.

Články jsou zveřejňovány po posouzení redakcí. Redakce Edisona může být svěřena spolupracovníkovi odkudkoli. Lze přitom dát různé kompetence i více redaktorům. Přístupová redakční práva jsou editace, zveřejňování a mazání článků. Hlavní redaktor má všechna práva, ostatní mohou mít například právo editovat články před zveřejněním. Podobně lze provádět i správu jednotlivých oddílu Rozcestníku. Do Rozcestníku a Šuplíku Brány DTS lze jednoduše přidávat další oddíly a svěřovat jejich redakci dalším spolupracovníkům. Máme tedy k dispozici fungující internetový publikační systém na dobře navštěvovaném internetovém portálu.

Sebelépe míněnou internetovou stránku nezvládne provozovat jeden nebo několik jednotlivců. Dovoluji si proto dát pedagogické veřejnosti v úvahu realizovat v rámci zavádění informačně komunikačních technologií do vzdělávací soustavy ČR projekt Fyzika na internetu . V jeho rámci by bylo například možné shromáždit v již existujícím Rozcestníku odkazy na všechny cenné stránky s fyzikální problematikou a provozovat fyzikálně a technicky zaměřené rubriky pro pedagogickou i žákovskou veřejnost. Brána DTS je k tomu všem k dispozici.

Hrádek nad Nisou, 16.10.2001


Příbuzné články:
... Šuplík je otevřený redakční systém ...
EKVIVALENTNÍ ÚPRAVY VELIČINOVÝCH ROVNIC
Jak publikovat v Šuplíku

Komentáře:
Přidat komentář
     (c) 1996-2008, Dr. Jiří Týř Powered by Linux