suplik.dts.cz   
19.10.2018 - 07:06:26

Svátek má Michaela   


  Brána DTS

Rozcestník
Šuplík
Comenius
Vtipník
Pomůcky DTS


  Šuplík

Výuka
Věda a technika
Čeština
Internet a počítače
Ekologie
Prevence
Adresář prevence
Umění a kultura
E-projekt
Lužice
Edison

20.9.2001 - Prevence - PaedDr. Jiří Týř
Alena Švejdová, OkU Liberec
Národní strategie protidrogové politiky. Úloha škol, zájmových organizací a státní správy pri prevenci. Hodnotné využívání volného času jako součást primární prevence (obr.)

Nejen během příspěvku Aleny Švejdové, která přispěla velmi podstatně koncepční, organizační a obsahové části semináře, měli účastníci i výhled oknem do rekreačního areálu Kristýna, kde seminář probíhal ....

Obsah příspěvku:


1. Národní strategie - hlavní cíle, úkoly a priority

Východisky jsou Koncepce a program protidrogové politiky vlády ČR na období 1998 - 2000, analýza současného stavu, výsledky výzkumů, Výroční zpráva Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogové závislosti 1999, Deklarace Spojených národů o základních principech snižování poptávky po drogách, materiály Světové zdravotnické organizace. Hlásí se k Akčnímu plánu EU boje proti drogám na období 2001 - 2004.
Národní strategie byla schválena Usnesením vlády ČR č. 1045 ze dne 23. října 2000.

Má čtyři pilíře:
snižování poptávky, prevence: - primární prevence
- harm reduction
- léčba a následná péče
snižování nabídky, represe

Hlavní cíle protidrogové politiky ČR:
¨ zastavit nárůst užívání drog a snížit počet úmrtí, související s jejich užíváním;
¨ poskytnout rodinám a jedincům, kteří přijdou do styku s drogami a řeší problémy spojené s jejich užíváním, odpovídající dostupnou, včasnou a profesionální pomoc;
¨ snížit dostupnost všech typů drog (včetně alkoholu a tabáku), zejména pro děti a mladé lidi;
¨ zabezpečit odpovídající finanční zdroje, vytvořit a zavést do praxe nový systém financování programů protidrogové politiky s ohledem na reformu veřejné správy;
¨ zachovat stávající síť poskytovaných služeb;
¨ vytvořit ucelený systém vzdělávání v oblasti protidrogové politiky a zvyšování odborné způsobilosti pracovníků;
¨ aktivně se podílet na realizaci mezinárodních aktivit a programů k potlačování nabídky a poptávky po drogách;
¨ zkvalitnit systém koordinace protidrogové politiky na horizontální a vertikální úrovni;
¨ zapojit do prevence užívání drog celou společnost se zvláštním důrazem na místní komunity.

Konkrétní cíle Národní strategie (dále NS) v primární prevenci:
Zastavit nárůst užívání drog:
- výchovou ke zdravému životnímu stylu
- poskytování informací
- posilování osobní zodpovědnosti za kvalitu svého života podporou sebevědomí, nabídkou pozitivních vzorů a alternativ

Dlouhodobé cíle NS
- zastavit a zvrátit dosavadní nárůst uživatelů drog
- zapojit do prevence nejširší občanskou veřejnost, se zvláštním důrazem na rodiče dětí a mladých lidí
- užívání drog by nemělo být společensky akceptovanou formou chování mladých lidí
- zdravý životní styl, život bez drog by se měl stát atraktivním

Střednědobé cíle NS
- vytvořit funkční systém financování primární prevence
- zavést do praxe koncepci vzdělávání pracovníků z oblasti primární prevence, včetně pedagogů
- zavést do praxe ucelený systém - koncepci primární prevence od MŠ až po VŠ
- vytvořit a zavést do praxe systém propojení preventivních aktivit na horizontální i vertikální úrovni

Krátkodobé cíle NS
- vytvořit koncepci vzdělávání pracovníků z oblasti primární prevence včetně pedagogů
- vytvořit koncepci primární prevence od MŠ až po VŠ
- vytvořit a uvést do praxe systém akreditací lektorů a programů primární prevence
- studie prevalence užívání drog mladými lidmi a hodnocení efektivity preventivních programů
- vytvořit Národní informační server pro oblast problematiky užívání omamných psychotropních látek


2. Okresní strategie - hlavní cíle a priority celkové protidrogové politiky

Každý okresní úřad v republice má díky okresním protidrogovým komisím zpracovaný strategický plán protidrogové politiky svého okresu na období 2001 – 2002 nebo až do roku 2004. Zde se předkládá stručný výběr ze strategie okresu Liberec, tak jak byla představena veřejnosti na konferenci 19. června 2001 v Liberci.

Cíle:
· aby lidé nebrali drogy, aby byli informování o rizicích, o možnostech poradenství a pomoci
· aby ti, co drogy berou a jejich blízcí, kteří potřebují a chtějí pomoci, tuto pomoc nalezli včas a v odpovídající kvalitě
· aby se protidrogová politika stala součástí komunální politiky

Priority:
· zachovat a zkvalitňovat síť služeb
· spolupráce, vzdělávání
· zviditelnění

3. Okresní strategie - cíle, priority a úkoly primární prevence

Cíle primární prevence:
· přehlednost aktivit v primární prevenci
· bezpečné financování
· profesionalismus aktivit

Priority primární prevence:
· adresář, medializace, zviditelnění
indikátor splnění: sestavení, výroba a distribuce adresáře primárních aktivit v dostatečném nákladu na okrese, alespoň jednou čtvrtletně se v místním tisku objeví článek zabývající se primární prevencí, představí se jednotlivá zařízení, dle možností budou mít všechna zařízení své webové stránka, jejich seznam a stručný popis bude na webu OkÚ a bude průběžně aktualizován
· zapojení samosprávy, rodičů
indikátor splnění: samospráva měst okresu počítá ve svém rozpočtu s fin. částkou, dle svých možností a potřebnosti zřizuje komunitní centra, spolupracuje se školou a rodiči, každé zařízení prim. prevence uskuteční alespoň jednou ročně akci pro rodiče
· vzdělávání, školení multiplikátorů
indikátor splnění: probíhá průběžné setkávání školních metodiků preventivních činností s informační, vzdělávací a zkušenostní náplní podle harmonogramu min. dvakrát ročně, alespoň jednou ročně je organizováno vícedenní školení multiplikátorů

Úkoly primární prevence:
Vychází se z přesného textu STRATEGIE, který lze nalézt v modré brožuře „Drogy mezi námi a co s tím – strategie protidrogové politiky“ nebo na webových stránkách Okresního úřadu Liberec na adrese: oku-lbc.cz/referaty/kancelar prednosty/protidrogova politika .
Pro přehlednost a jasnost je v následujícím výčtu používán termín zodpovídá. Je však zřejmé, že naplňování úkolu závisí téměř ve všech případech na dobrovolnosti, která je domluvena na základě dobré spolupráce a faktických možností. Okresní protidrogová komise nemá žádné nařizovací pravomoci vůči zainteresovaným subjektům. Každý se za svou práci zodpovídá hlavně svým nadřízeným. Role OkPK je iniciační, poradní a koordinační. Termín zodpovídá by se dal nahradit termínem řeší, provede, má ve své působnosti,…

NÁVRHY OPATŘENÍ – primární prevence:
1. Pravidelná setkávání těch, co dělají primární prevenci
Zodpovídá: okresní protidrogový koordinátor, okresní protidrogový koordinátor pro oblast školství ve spolupráci s PSPP
Termín: trvalý úkol
systém vypracovat do 30. června 2001
Indikátor splnění úkolu: PSPP se schází alespoň čtyřikrát ročně, alespoň jednou ročně je vícedenní setkání všech protidrogových odborníků okresu, existuje setkávání kontaktních osob se vzdělávací náplní alespoň čtyřikrát ročně (jednou vícedenní setkání). Na tato setkání jsou zváni zástupci dalších zařízení provádějící primární prevenci (i nespecifickou).

2. Přesunout primární prevenci i na přilehlé oblasti k městu Liberec, pracovat na školení kontaktních osob, „lobbismus“ na místní úrovni, spolupráce kontaktní osoby a metodika školy v obci
Zodpovídá: okresní protidrogový koordinátor ve spolupráci s kontaktními osobami
Termín: trvalý úkol
Indikátor splnění úkolu: každoročně jsou organizována alespoň čtyři setkání kontaktních osob, z toho jedno vícedenní se školící náplní. V rozpočtu města, obce se dle možností objeví minimální částka na podporu preventivních aktivit v obci (např. program školy ve městě, obci). Kontaktní osoba na městském úřadě spolupracuje s metodiky preventivních činností na školách v obci, alespoň dvakrát ročně se oficiálně setkávají, ujednocují si potřeby a možnosti.

3. Učitelská veřejnost
a) podpořit vzdělávací programy (prioritou jsou preventivní programy a psycho – sociální výcvik)
Zodpovídá: Pedagogické centrum, odbor školství krajského úřadu
Termín: škol. rok 2001-2002
Indikátor splnění úkolu: každý rok jsou v podmínkách okresu nabídnuty alespoň dva vzdělávací programy pro učitele s tématikou preventivní programy a psycho-sociální výcvik

b) posílit metodické vedení školních metodiků primární prevence a zefektivnit minimální preventivní programy (odstranit jejich formálnost)
Zodpovídá: referát školství OkÚ a odbor školství KÚ
Termín: trvalý úkol
plán setkání a min. programy už na škol. rok 2001-2002
Indikátor splnění úkolu: okresní školský protidrogový koordinátor funguje zároveň jako hlavní metodik pro tvorbu minimálních prev. programů, školní metodici mají možnost se alespoň dvakrát ročně setkat v malých pracovních skupinách, jsou pro ně organizována školení, vzdělávání. Programy mají stále vyšší odbornou úroveň.

c) povinné školení pro ředitele školských zařízení o drogovém problému
Zodpovídá: referát školství OkÚ a odbor školství KÚ
Termín: do 30. června 2001
Indikátor splnění úkolu: toto školení proběhlo v rozsahu nejméně tří hodin čistého času

4. Vypracovat katalog preventivních programů a každý rok ho aktualizovat
Zodpovídá: okresní protidrogový koordinátor ve spolupráci s PSPP
Termín: do dubna 2001
Indikátor splnění úkolu: existence takového katalogu na webových stránkách OkÚ a ve fyzické formě v dostatečném množství

5. Sestavit program vlastních specifických aktivit pro menšiny po vzoru ostatních okresů, kde to funguje
Zodpovídá: romský poradce OkÚ
Termín: do 30. dubna 2001, realizace 2001 - 2004
Indikátor splnění úkolu: sestavení programu, v dalším období pak jeho realizace (např. občanskými iniciativami ve spolupráci se zařízeními primární prevence) podle potřeb a podmínek

6. Angažovat regionální politiky – oslovit zástupce hlavních politických stran a otevřeně se jich zeptat na jejich postoj k primární prevenci, získat je ke spolupráci
Zodpovídá: OkPK
Termín: první kontakt do 30. června 2001 a pak průběžně
Indikátor splnění úkolu: do konce prvního pololetí jsou politické strany nakontaktovány a je zdokumentován jejich postoj k primární prevenci, podpora politických stran bude zřejmá z reakce v mediích a v praxi jednotlivých zařízení

7. Posílení skupiny specialistů na PČR o stážisty
Zodpovídá: PČR
Termín: od 1. pololetí 2001
Indikátor splnění úkolu: jsou přiděleni alespoň dva stážisté

8. Samostatné funkce protidrogového koordinátora pro školská zařízení a protidrogového koordinátora pro MML
Zodpovídá: vedoucí školského referátu OkÚ, ved. Pedagogického centra, vedoucí školského odboru krajského úřadu, MML
Termín: 2001 – 1. pololetí 2002
Indikátor splnění úkolu: funkce okresního školského protidrogového koordinátora je ustanovena na celý úvazek, stejně tak funkce protidrogového koordinátora statutárního města Liberce na MML

9. Zapojení Pedagogické fakulty Technické univerzity v Liberci do protidrogové politiky
Zodpovídá: děkanát FP TUL, okresní protidrogový koordinátor
Termín: trvalý úkol
Indikátor splnění úkolu: jako závěrečné práce bakalářského i magisterského studia jsou zadávána témata s protidrogovou problematikou, zástupce TUL pracuje v PSPP, TUL se podílí na dalším vzdělávání učitelů v protidrogové problematice, jsou pořádány studentské soutěže, jsou vedeny speciální semináře pro studenty,…

10. Akreditace programů prevence drog
Zodpovídá: MŠMT, MPSV, MZ, MO , MV
Termín: do konce roku 2002
Indikátor splnění úkolu: do konce roku 2002 mají všechna zařízení provádějící specifickou prevenci drog akreditaci (pokud budou do té doby ustanoveny akreditační komise)

11. Zlepšit spolupráci s médii, podporovat prezentaci kladných vzorů
Zodpovídá: vedoucí zařízení a okresní protidrogový koordinátor
Termín: do konce roku 2001
Indikátor splnění úkolu: protidrogová tématika s primární prevencí se objevuje v místních médiích alespoň čtyřikrát do roka, novináři mají sami zájem tato témata zařazovat a fundovaně zpracovat. Vedoucí prezentují činnost zařízení v místním tisku.

12. Využívání alternativních trestů
Zodpovídá: okresní soud a probační úředník
Termín: trvalý úkol
Indikátor splnění úkolu: v celkovém počtu se zvýšil podíl alternativních trestů u méně závažných trestních činů

13. Uvedení problematiky kouření a alkoholu do celkové protidrogové politiky okresu
Zodpovídá: okresní protidrogový koordinátor, KHS ve spolupráci s OkPK a PSPP
Termín: trvalý úkol
Indikátor splnění úkolu: projekty proti kouření a alkoholismu jsou postaveny na roveň ostatních protidrogových projektů

14. Rozlišovat specifickou a nespecifickou prevenci v souvislosti s financováním, na specifickou žádat o státní dotace, na nespecifickou využívat více obecní granty
Zodpovídá: okresní protidrogový koordinátor ve spolupráci s předkladateli žádostí a samosprávou
Termín: trvalý úkol
Indikátor splnění úkolu: podíl státu na financování specifické prevence je stále převažující, na financování nespecifické prevence se stále více podílí samospráva. Lze doložit přehledem financování projektů, který je soustředěný na OkÚ nebo na městských úřadech.
4. Úloha škol, zájmových organizací, státní správy, zařízení pro volný čas, vzdělávání

Úloha škol, zájmových organizací, státní správy, zařízení pro volný čas, vzdělávání pro primární prevenci užívání drog je nezastupitelná v tom, že se podílí na vytváření příznivého klimatu pro zdravý růst mladé generace, spolupracuje s rodiči, podporuje zdravé sebevědomí dětí a mládeže a vytváří podmínky pro prosazování a uplatňování zdravého životního stylu, který by se měl stát pro lidi přijatelným, dostupným a tím atraktivním.
Škola má své úkoly v nespecifické prevenci, ale také ve specifické. Zkusme si připomenout, jaká musí být specifická prevence na školách, aby byla účinná a smysluplná (krátká, cílená, přiměřená věku a mentálním schopnostem, pestrá, dlouhodobě plánovaná a navazující, provázaná s ostatními činnostmi).
Zájmové organizace nabízejí možnost využití volného času pro děti a mládež, kteří projevují dlouhodobý zájem o určitou činnost. Mezi takové děti se „rizikovější“ skupina zrovna neřadí.
O volnočasové, nízkoprahové vyžití se zpravidla stará obec. Upravená a vybavená volná prostranství (parky, hřiště, cyklostezky,…), či objekty sportovního a zábavního charakteru, tam se však už předpokládá hrazení vstupu či příslušná konzumace.
Vzdělávání je třeba směřovat na ty, co s dětmi a mládeží pracují a nejen na metodiky prevence, ale na všechny učitele, vychovatele. Nemělo by být pouze jako doplňkové, ale budoucí učitelé – všichni budoucí učitelé by měli projít už na škole průpravou, která by je připravila na to, že se budou na školách setkávat s drogovým (ale i s jiným) problémem, který bude komplikovat výchovně vzdělávací činnost.
Specifickou skupinu tvoří rodiče. Hromadné akce typu: Přijďte, my vám něco povíme – nefungují nikde na světě. Záleží na image školy, jak dokáže rodiče na školu navázat a vtáhnout je do svého programu. K tomu mohou sloužit např. různé akademie, jarmarky, společné výlety,… Také zde platí, čím nižší ročník, tím je spolupráce s rodiči snadnější a dají se lépe podchytit.
Státní správa by měla dohlížet na sběr dat do monitoringu drogové scény, na příjem žádostí o státní dotace a jejich vyúčtování a na dodržování Národní strategie protidrogové politiky.

V Liberci 20. září 2001

Zpracovala: Mgr. Alena Švejdová, okresní protidrogový koordinátor, OkÚ Liberec


Komentáře:
Přidat komentář
     (c) 1996-2008, Dr. Jiří Týř Powered by Linux