suplik.dts.cz   
22.02.2019 - 21:05:26

Svátek má Petr   


  Brána DTS

Rozcestník
Šuplík
Comenius
Vtipník
Pomůcky DTS


  Šuplík

Výuka
Věda a technika
Čeština
Internet a počítače
Ekologie
Prevence
Adresář prevence
Umění a kultura
E-projekt
Lužice
Edison

20.9.2001 - Prevence - PaedDr. Jiří Týř
Angelika Daniel, Saské ministerstvo pro mládež a rodinu
Strategie Svobodného státu Sasko při primární a sekundární prevenci negativních sociálních jevů. (obr.)Vážené dámy a pánové,

velice lituji, že jsem se ze služebních důvodů nemohla zúčastnit dnes dopoledne přednášek o Vaší národní drogové politice. Budu se informovat od přítomných německých kolegů o těchto bodech programu, neboť tyto oboustranné vědomosti potřebujeme, abychom mohli realizovat společné přeshraniční projekty v prevenci chorobných závislostí.

Jako zástupkyně saského Ministerstva sociálních věcí bych Vám nyní chtěla představit, co rozumí saská vláda pod "úlohami státní správy při prevenci chorobných závislostí".

Prevence závislostí je úkol celé společnosti. Abychom vzbudili zájem o "cestu prevence závislostí", musíme uspořádat velmi spletité spektrum úkolů. Určitý pořádek vytvoří samotné definice pojmů užívaných v tématice prevence, které bych následně chtěla vysvětlit, nebo z časových důvodů jen v krátkosti zmínit.

Prevence chorobných závislostí má za cíl předcházet u člověka pomocí vhodných opatření zneužití závislost vyvolávajících substancí.
Může být užita jak v reálných životních poměrech člověka - hovoří se o prevenci poměrů, tak v individuálním chování jednotlivce – toto je označováno jako prevence chování.

Aby bylo možné se účinně vyhnout ohrožení závislostmi, měly by být uváženy veškeré možnosti těchto dvou způsobů prevence, tzn. současně ovlivňovat chování a poměry cílové skupiny.

Jako metody a prostředky prevence poměrů jsou především užívána rozsáhlá strukturální a sociálně-politická opatření ke zlepšení životní situace, kvalifikace a propojení prevence chorobných závislostí, změny zákonů a odpovídající objasňující a informační práce.

Prevence závadného chování zahrnuje nyní především programy k rozvoji a podpory všeobecných životních kompetencí. Tato opatření by měla podporovat například kompetence (schopnosti) k překonávání stresů a konfliktů, komunikaci, schopnosti prožívání a vychutnávání, odolnost proti užívání drog, ale i zprostředkovávat vědomosti z problematiky závislosti. Zneužívání návykových prostředků způsobuje především problematické chování vyplývající z vývoje člověka, které ukazuje na nedostatek optimálních strategií v řešení nejtypičtějších vývojových situací.
Metodicky proto zprostředkování vědomostí a objasňování ztrácí své dominantní postavení.

Rozlišujeme tři stupně prevence: primární, sekundární a terciární. Abych neporušila časový plán, vycházím z toho, že Vám jsou definice těchto pojmů známé. Při nejasnostech mě můžete samozřejmě přerušit.

Dlouhodobě nejúčinnější je investice do primární oblasti prevence.
Toto je investice do budoucnosti podle zásady "škodám předcházet místo škody napravovat". Cesta Saska v prevenci chorobných závislostí předpokládá proto do budoucna zesílené nasazení prostředků do primární prevence a doufá v následný pokles prostředků na terapii a rehabilitaci v terciární oblasti.

Nyní bych Vám chtěla v krátkosti načrtnout cestu saské politiky v prevenci závislostí od roku 1990:

Když byla v roce 1990 poprvé svobodně zvolena saská vláda, omezila se protidrogová problematika především na alkohol, nikotin a konzum tablet. Systém zdravotnických zařízení ve formě poliklinik a psychiatrických léčeben začal být nestabilní. Krom toho stáli lidé před zcela novými problémy, jako je nezaměstnanost nebo zadluženost. K tomu se objevila, do té doby nepřístupná, nabídka návykových substancí (např. drogy nebo hrací automaty).

Oblast prevence chorobných závislostí a pomoci pro závislé byla přiřazena Státnímu ministerstvu sociálních věcí, zdraví a rodiny. Přední úloha bylo udržení a změna organizace nezbytné pomoci pro chorobně závislé.
Schválením zákona o veřejné zdravotní službě v Sasku v roce 1991 mohly zdravotní úřady informovat občany o zdravém a věku přiměřeném životním způsobu a poskytovat poradenství a opatrovat lidi trpící závislostí nebo psychickou nemocí.

V první směrnici k podpoře psychosociálních poraden a ambulantních léčeben pro ohrožené a nemocné závislostmi byly v roce 1993 stanovené odborné požadavky na poradny pro závislé, které vycházely z dřívějších poliklinik NDR nebo nově vznikaly. Toto se týkalo oprávněnosti potřeb, úkolů a kvalifikace personálu. Tato směrnice byla první důležitý základ pro vytvoření plošné a kompetentní prevence závislostí a pro pomoc chorobně závislým ve svobodném státě Sasko.

S platností saského zákona o pomoci a zaopatření při psychických nemo-cích v roce 1994 byly vytvořeny potřebné zákonné rámcové podmínky pro individuální, plošné a rozsáhlé zaopatření. Paragraf 6 tohoto zákona ukládá okresům a větším městům povinnost zajistit zaopatřující, léčebnou a poléčebnou ambulantní a klinickou pomoc pro chorobně závislé.
Od roku 1998 následovala zesílená státní podpora zařízením pro pomoc chorobně závislých, a to především z kvalitativního hlediska. K tomuto účelu vyvinulo saské Ministerstvo sociálních věcí po odsouhlasení s městy a jinými zřizovateli speciální hodnotící systém.

Veliký význam se také v Sasku přikládá pravidelnému zachycování stavu chorobných závislostí.
Takto dodal svobodný stát Sasko jako první z nových spolkových zemí v roce 1992 rozsáhlá data pro celospolkový Informační systém poraden a léčeben pro chorobně závislé (EBIS). Toto byl podstatný krok pro zachycení dění v chorobné závislosti a pro porovnání problematiky chorobné závislosti se starými spolkovými zeměmi. Saské centrální místo proti nebezpečím chorobné závislosti zpracovává ročně pro Sasko drogovou zprávu. V Lipsku - městě s nejvíce konzumenty drog v Sasku - byl vyvinut počítačový systém k zachycování poskytnuté práce ve vybraných poradnách pro chorobně závislé. Tento systém slouží k zajištění kvality této práce.
Město Plauen a okres Torgau/Oschatz předložily v tomto roce rozsáhlé výzkumy v užívání drog a alkoholu žáky.

Získaná data ukazovala nutnost jednání v primární preventivní oblasti: Již v roce 1997 dosáhlo Sasko u dětí, mládeže a mladých dospělých stejný stav pravidelných konzumentů návykových látek jako ve starých spolkových zemích.

Zprávy o zvyšujícím se zneužívání drog dětmi a mládeží při klesajícím věku prvého užití byl v roce 1998 podnět pro podrobnou analýzu tehdy prakti-kované primární prevence v Sasku. Z pověření státní vlády hodnotila Universita v Lipsku v rámci dvouletého průzkumu a s použitím nejnovějších vědeckých poznatků aktivity v primární prevenci chorobných závislostí v Sasku.
Chtěla bych jmenovat některé důležité výsledky této analýzy:

1. v oblasti primární prevence bylo znatelně nerovnoměrné rozdělení opatření a projektů
2. pro jednotlivé projekty bylo odpovědno velmi málo pracovníků
3. klasické zprostředkování vědomostí převažovalo nad komplex-nějšími formami skupinové práce, která je obzvláště nápomocná v rozvoji životních kompetencí jako je schopnost řešit konflikty a překonávat stres
4. bylo prováděno málo projektů a aktivit a
5. počet projektů v prevenci poměrů byl příliš nízký.

V této výzkumné práci, zveřejněné saským Ministerstvem sociálních věcí pod titulem "analýza 2000", byly předloženy následující doporučení a návrhy:

1. opatření v prevenci chorobných závislostí přeložit do nižšího věku života
2. zesíleně používat metody, které slouží k rozvíjení reflexivních, emocionálních a závislostně specifických kompetencí jako např. peer-skupinová-práce nebo úlohové hry
3. evaluovat standardizované metodicky fundované opatření v pre-venci chorobných závislostí
4. ve spektru opatření brát zřetel na pohlaví, věk, sociální pozici a školní typ cílové skupiny
5. v kvalifikaci odborných pracovních sil klást důraz na znalost intervenčních metodik k rozvíjení závislostně preventivních kompetencí a suverénní používání nových médií a evaluačních metod.

Na základě této "analýzy 2000" byl vytvořen "První saský zemský plán primární prevence chorobných závislostí".
Vznikl jako dodatková práce obou autorů již zmiňované "analýzy 2000" v lipské Universitě v těsné spolupráci se všemi saskými spolky, zařízeními a úřady zabývajícími se primární prevencí chorobných závislostí. Záštitu nad celou prací převzalo Ministerstvo sociálních věcí. 5. července tohoto roku byl předložen saskému Zemskému parlamentu.

V tomto plánu jsou popsány - tak jako v "analýze 2000" - již existující struktury prevence chorobných závislostí v zemi Sasko. V krátkosti je shrnu: Zodpovědnost za prevenci chorobných závislostí nese, jak již bylo zmíněno, saské Ministerstvo sociálních věcí, zdraví, mládeže a rodiny. Jelikož oblast činnosti přesahuje jeden resort, byla vytvořena Ministerstvem sociálních věcí pracovní skupina "závislost". V této skupině pracují společně zástupci Ministerstva vnitra, kultury, spravedlnosti, Zemského kriminálního úřadu a zaštiťujícího Ministerstva sociálních věcí. Krom toho bylo zřízeno celozemsky činné nezávislé poradenské a koordinační grémium - "Zemský odborný výbor pro prevenci chorobných závislostí". Ten usiluje o rozvíjení a podporu závislostem bránící životní kompetence, zdravého životního postoje a chování.
V Zemském odborném výboru spolupracují následující úřady a celozemsky činné zařízení na dobrovolné bázi:saské Ministerstvo sociálních věcí, Ministerstvo kultury, Zemský úřad mládeže Sasko, Zemský kriminální úřad, Ochrana mládeže Sasko e.V., Saské zemské pracoviště proti nebezpečí chorobných závislostí e.V., Saské zemské sdružení pro zdraví e.V. a tři existující odborná pracoviště pro prevenci chorobných závislostí v jednot-livých krajích.
Cílem společné práce je propojení všech zařízeních, činných v prevenci chorobných závislostí, obsahově-metodickou výměnou.
V každém ze tří krajů v Sasku se nachází jedno odborné pracoviště pro prevenci chorobných závislostí, které koordinuje a hodnotí opatření a projekty ve svém teritoriu. Krom toho nabízejí tato odborná pracoviště vedle vlastní projektové práce také odbornou pomoc. Každé pracoviště je specializováno na určitou tématickou oblast: pracoviště v Drážďanech pracuje v oblasti primární prevence v ranném dětství, v Chemnitz jsou specializovány na Peer-skupinovou-práci mezi školáky a v Lipsku na sekundární prevenci u dětí užívajících drogy.
Ve zdravotnických úřadech jednotlivých okresů a větších měst se nachází vždy jeden pracovník, který má na starosti práci v komunální prevenci chorobných závislostí.

V Prvním saském zemském plánu primární prevence chorobných závislostí jsou stanoveny základní požadavky na tyto vedoucí a koordinační struktury a jsou zde obsažena doporučení ohledně kvalifikace osob činných v prevenci chorobných závislostí. Dále tento plán zahrnuje také doporučení pro oblast rodiny, zařízení pro děti, školy, úřadu pro pomoc dětem a mládeži, policie a pro budoucí projekty a opatření se zohledněním regionálních hledisek a aspektů veřejné práce. Na tomto základě mohou být na jednotlivých místech vyvíjeny strategie, které zásahem do ranného dětského věku rostoucímu konzumu drog. Plán se také zabývá součinností ambulantních poraden a léčeben a jejich spoluprácí se školou a rodinou.

Všechny saské okresy byly vyzvány, aby vytvořily na základě zmiňovaného plánu regionální plány prevence ve smyslu stupňového plánu s časově danými etapami. Plán nepopisuje přímo nutnou spolupráci mezi saskými zeměmi. Také nechává volný prostor koordinaci projektů v hraničních oblastech. Tyto speciální úkoly jsou ponechány saským územním korporacím, protože jen tyto mohou podrobně reagovat na specifické potřeby na jejich území. Tyto potřeby jsou například v hraničních oblastech zcela odlišné od potřeb ve velkoměstě Lipsko nebo ve Středním Krušnohoří.

Mezitím byly učiněny tyto kroky k realizaci "Prvního saského zemského plánu primární prevence chorobných závislostí":

Některé saské okresy a větší města již plní požadavek realizace konkrétních záměrů a nyní zpracovávají regionální plány prevence. Město Lipsko vyvinulo metodicky odlišné postupy podle úrovně vzdělání a podle rozdílných motivů pro užívání návykových látek u žáků středních škol, učilišť a gymnázií. Také na děti v předškolním věku je pamatováno ve specifickém konceptu prevence. Od října tohoto roku se zavádí ve městě Lipsko několikaleté školní projekty pro primární prevenci. Očekává se, že při dobrých výsledcích by se mohly zavést do celého Saska. Jedná se o užití multiplikátorů - žáků v sedmé a osmé třídě a o celoplošné začlenění problematiky závislosti do vyučování v šesté třídě. V říjnu tohoto roku ukončilo cca. 400 učitelů gymnázií a středních škol města Lipsko pro tyto účely potřebné vzdělání.

Při zpracování regionálního plánu prevence v okrese Torgau/Oschatz je obzvláště bráno zřetel na pozdní vystěhovalce z ruské oblasti Volhy.

Každé krajské odborné pracoviště pro rozsáhlou primární prevenci chorobných závislostí bude ještě v tomto roce personálně doplněno o tři pracovníky.

Také již začalo zjišťování konkrétních potřeb kvalifikace odborných pracovníků pracujících v oblasti prevence v Sasku. Na jejím základě by měl být zpracován koncept vzdělávání pro všechny pracovníky činné v oblasti primární prevence.

V "Prvním saském zemském plánu primární prevence chorobných závislostí" se odhaduje, že pro rozsáhlou prevenci chorobných závislostí bude třeba provést podobné rozsáhlé průzkumy i v sekundární a terciární oblasti. V říjnu tohoto roku začínají výzkumné projekty a v prosinci 2002 by měly být ukončeny. Ve výsledcích tohoto průzkumu očekáváme také důležité poznatky o životech závislých, což by mělo být zase vyhodnoceno pro primární oblast prevence. Především ale očekáváme od tohoto projektu důležité informace, které povedou k dlouhodobě účinné pomoci již ohroženým a chorobně závislým osobám.

Aby se zvýšila účinnost práce v prevenci chorobných závislostí, předpokládá plán prevence chorobných závislostí zřízení centrály pro procesní analýzu, koordinaci, evaluaci a dokumentaci prevence chorobných závislostí (PaKEDoS) jako operativního, digitálního pracovního orgánu

Každé čtyři nebo pět roků doporučuje zemský plán prevence svolání zemské konference na téma "Podpora zdraví a prevence chorobných závislostí", která by posloužila odborné výměně výsledků a zkušeností a která by aktualizovala ve veřejnosti problém užívání drog. Také by se zdůraznilo široké veřejnosti důležitost správného způsobu života jako přínosu pro všeobecnou ochranu osobnosti a zdraví u dětí a mládeže.

Přála bych si, abychom za čtyři roky na příští zemské konferenci mohli také informovat o úspěších přeshraniční práce v prevenci a aby nám pravidelný pohled na sousední země rozšiřoval náš horizont. Také bych Vám chtěla poděkovat, že jsem se mohla účastnit tohoto semináře a děkuji také za Vaši pozornost a za nelehký překlad!


Příbuzné články:
Sborník Prevence v Trojzemí aneb primární prevence, školství a internet.

Komentáře:
Přidat komentář
     (c) 1996-2008, Dr. Jiří Týř Powered by Linux