suplik.dts.cz   
20.03.2019 - 22:19:24

Svátek má Světlana   


  Brána DTS

Rozcestník
Šuplík
Comenius
Vtipník
Pomůcky DTS


  Šuplík

Výuka
Věda a technika
Čeština
Internet a počítače
Ekologie
Prevence
Adresář prevence
Umění a kultura
E-projekt
Lužice
Edison

22.9.2001 - Prevence - PaedDr. Jiří Týř
Závěry z diskuse pracovních skupin
Druhý den se pracovalo ve skupinách. První, nejpočetnější skupinu vedl Jiří Vacek. V úvodu zde byl představen program PhDr. Faláře (výzkum sociálního klimatu). Skupina přispěla také návrhem na vytvoření krajského koordinačního orgánu pro prevenci negativních sociálních jevů. Ve druhé skupině Michala Struny se přátelsky diskutovalo o problematice prevence na školách v Česku, Německu a Polsku. Diskutující navázali konkrétní osobní a pracovní kontakty. Třetí skupina Aleny Švejdové se věnovala systematizaci problematiky, cílům a podmínkám prevence v Libereckém kraji.
Všechny tři skupiny měly stejné úkoly:

1. Napsat výčet všeho, co primární prevence na území Libereckého kraje potřebuje
2. Z výčtu vybrat tři záležitosti, které považuje za nejdůležitější
3. Z tří priorit definovat úkoly, které z nich plynou
4. Pokusit se navrhnout, kdo se v rámci Libereckého kraje bude těmito úkoly zabývat

Z výsledků práce ve skupinách vyplynuly například tyto dílčí potřeby, požadavky a cíle:

· zmapovat a analyzovat vše, co se v oblasti obecné primární prevence všech sociálně patologických jevů pro děti, mládež a učitele nabízí
· vědět o tom, co dělají jiné školy, co se jim osvědčilo
· zjistit, co chybí
· mít na každé škole k dispozici školního psychologa a to nejen pro žáky, ale i pro pedagogy
· vytvořit krajskou legislativu v oblasti primární prevence
· spolupracovat nejen o oblasti školství, ale i s ostatními obory (zdravotnictví, sociální věci,…)
· úzce spolupracovat se samosprávou
· mít dobré informační kanály
· mít jednodušší administrativu pro podávání žádostí o finanční příspěvek, zjednodušit formuláře
· vytvářet příležitosti pro setkávání
· posílit pozici školního metodika prevence
· vytvořit a zaběhnout systém vzdělávání nejen metodiků prevence, ale všech učitelů včetně ředitelů škol
· mít k dispozici krizové lůžko pro děti a mladistvé
· širokou nabídku volnočasových aktivit a to nejen organizovaných s pravidelnou docházkou, ale i těch volných, nízkoprahových
· mít jednoduchý a jistý tok peněz pro metodiky, na školní i regionální projekty, ale i na osvětu
· zaměřit se na mladší věkové skupiny, začít s promyšlenou prevencí sociálně patologických jevů už mateřské škole, pracovat systémově i v dalších věkových skupinách
· koordinovat primární prevenci, doporučovat a podporovat programy, které se odsvědčily


Všechny skupiny se shodly na prioritách, na tom, co je pro Liberecko hlavní a co by se mělo udělat nejdříve:

1. zmapovat a zanalyzovat to, co se v primární prevenci nabízí, co mohou školy pro své vnitřní programy použít
2. zajistit finanční prostředky, zjednodušit tok peněz
3. zviditelnit a prezentovat primární prevenci, mít funkční informační systém

K tomu je dále třeba:

ad 1 Aktualizovat a doplnit přehled aktivit a subjektů zabývajících se prevencí.Vyzvat dosud neoslovené, aby se přihlásili ke spolupráci. To by mohl zajistit Krajský úřad Liberec ve spolupráci s okresními úřady, samosprávou a dalšími spolupracujícími institucemi. K zadáním společenské zakázky využít medií k oslovení dosud nenakontaktovaných.

ad 2 Vytvořit jasná krajská a obecní grantová pravidla v souladu s Evropskou unií a hledat další možné zdroje financování je úkol pro Krajský úřad Liberec a místní samosprávu. Počítat ve svém rozpočtu s částkou na primární prevenci. Další zdroje mohou hledat po svých liniích všichni realizátoři projektů.

ad 3 Využít všech existujících informačních prostředků včetně internetu, preferovat jednoduchost, názornost a široký záběr. Tento úkol plní všichni pod jednotnou koordinací. Materiály ke zveřejnění připravuje pracovní skupina vytvořená na KÚ Liberec v úzké spolupráci s odborníky.

ZÁVĚR

Práce ve skupinách ukázala, že všem účastníkům jde o jedno. Chceme, aby nám vyrůstala zdravá, vzdělaná, sebevědomá a dobře vychovaná mládež, která si dokáže najít své místo ve společnosti.

Cenné je to, že ke splnění tohoto cíle na území Libereckého kraje, byly navrženy pro primární prevenci jednotné a jasné úkoly.

Cílová skupina pro primární prevenci se zdá být snadno uchopitelná. Vždyť všechny děti a všechna mládež chodí do nějakého školského zařízení, do nějaké školy. Ponechat primární prevenci všech sociálně patologických jevů jen na školách je však nemožné. Na děti nepůsobí přece jen učitelé, ale hlavně rodiče, kteří mají (nebo mají mít) na jeho vzdělávání, výchově a zdraví hlavní zájem.

Záleží na celé společnosti, jaké podmínky a jaká pravidla pro rozvoj naší budoucí generace připraví. To však už tak snadno uchopitelné není.

Tím, že se problematika prevence zviditelní, posílí se pozice školního metodika. Ten by měl být spolu s výchovným poradcem vzdělaný, pro věc zapálený a oceněný nejen morálně.

Primární prevence sociálně patologických jevů tak, jak je obecně vnímána, má zabezpečit to, aby k těmto jevům vůbec nedocházelo. Tento úkol se týká celé společnosti. Žádný dílčí program nemůže problém prevence zvládnout sám. Nedokáže to ani sebedokonalejší instituce, zůstane-li ve své snaze sama. Nutná je spolupráce všech zúčastněných. Zodpovědnost za organizování/koordinaci jejich spolupráce leží dnes zejména na krajských institucích.

V Liberci 2. října 2001 Zpracovala: Mgr. Švejdová


Komentáře:
Přidat komentář
     (c) 1996-2008, Dr. Jiří Týř Powered by Linux