suplik.dts.cz   
20.03.2019 - 22:20:54

Svátek má Světlana   


  Brána DTS

Rozcestník
Šuplík
Comenius
Vtipník
Pomůcky DTS


  Šuplík

Výuka
Věda a technika
Čeština
Internet a počítače
Ekologie
Prevence
Adresář prevence
Umění a kultura
E-projekt
Lužice
Edison

17.11.2001 - Prevence - Mgr. Alena Švejdová
Stručná zpráva z Bedřichova
Stručná zpráva ze setkání členů Okresní protidrogové komise v Liberci a jejich spolupracovníků s komunálními a regionálními představiteli
Ve dnech 15. – 16. listopadu 2001 se uskutečnilo v penzionu Centrum v Bedřichově setkání členů Okresní protidrogové komise v Liberci a jejich spolupracovníků z řad odborníků s komunálními a regionálními politiky okresu Liberec.

Celkem bylo osloveno a pozváno 128 osob, nakonec se zúčastnilo 58 osob. Byli to členové okresní protidrogové komise a pracovní skupiny primární prevence a pracovní skupiny snižování nabídky – represe, kontaktní osoby z městských úřadů, okresní protidrogoví koordinátoři z Libereckého kraje, zástupci metodiků prevence z jednotlivých stupňů škol, vedoucí odborných zařízení, která se zabývají kontinuální péčí o uživatele drog a jejich blízké, lékaři, psychiatři, psychologové, sociální pracovníci, lékárníci, soudci, zástupci policie, starostové, politici…


Náplní prvního dne setkání bylo zhodnocení prvního roku plnění Strategie protidrogové politiky a návrh priorit pro rok 2002. Z pozvaných politiků se dopoledního programu zúčastnila paní Irena Benešová, zástupkyně hejtmana Libereckého kraje pověřená vedením odboru sociálních věcí, bezpečnosti a národnostních menšin a pan Oldřich Němec, předseda Okresní protidrogové komise v Liberci a přednosta okresního úřadu. Pan Pavel Fejfar, předseda Zdravotní komise při Radě Statutárního města Liberec a paní Mgr. Vladimíra Hoření, místostarostka městské části Vratislavice n. N. se aktivně účastnili celého dvoudenního programu.

V dopolední besedě přítomní odborníci diskutovali mimo jiné o budoucí koncepci protidrogové politiky na Krajském úřadu Libereckého kraje, o zrušení záchytné stanice v Liberci a o nutnosti ji znovu zřídit, o transformaci sítě sociálních zařízení v příštím roce atd. Poté se účastníci rozdělili do tří pracovních sekcí – 1. Primární prevence, 2. Léčba, resocializace a snižování rizik způsobených užíváním drog a 3. Snižování nabídky, represe. V těchto sekcích odborníci pracovali a diskutovali během celého čtvrtečního odpoledne a večera.


Druhý den v pátek 16. listopadu pokračovalo setkání besedou s politiky, kdy účast přijali – MUDr. Přemysl Sobotka, 1. místopředseda Senátu Parlamentu ČR, Ing. Jiří Kittner, primátor Města Liberce, Mgr. Jaroslav Poláček, předseda Výboru pro výchovu, vzdělanost a zaměstnanost a Výboru pro sociální věci a národnostní menšiny Zastupitelstva Libereckého kraje, Ing. Karel Jeřábek, starosta Nového Města p. S., Jindřich Wurm, starosta Frýdlantu, Mgr. Petr Medřický, starosta Chrastavy, Mgr. Vladimíra Hoření, místostarostka městské části Vratislavice n. N. a Pavel Fejfar, předseda Zdravotní komise při Radě Statutárního města Liberec. Besedy se zúčastnil i předseda Okresní protidrogové komise v Liberci Oldřich Němec.

V pátečním dopoledním bloku prezentovali mluvčí jednotlivých odborných sekcí výsledky své čtvrteční práce. Jejich úkolem bylo především zhodnotit první rok plnění Strategie a navrhnout priority pro rok 2002.

Priority pro celkovou protidrogovou politiku zůstávají v příštím roce nezměněné:

1. Zachovat a zkvalitňovat síť služeb v primární, sekundární i terciární prevenci
2. Spolupráce a vzdělávání
3. Zviditelnění - hlavně ve směru ke kraji, městům a obcím

Setkání odborníků, zabývajících se protidrogovou politikou a komunálních a regionálních politiků ukázalo, jak je pro starosty, zastupitele a regionální politiky důležité, aby měli kvalitní, přesné, časté, stručné a jasné informace, které potom mohou využít při svém rozhodování.

Setkání splnilo cíl, který si stanovilo, a všichni přítomní se shodli na tom, že vzájemná výměna informací, názorů, postojů a zkušeností by měla probíhat i nadále na všech úrovních a častěji.


Komentáře:
Přidat komentář
     (c) 1996-2008, Dr. Jiří Týř Powered by Linux