suplik.dts.cz   
20.03.2019 - 22:11:58

Svátek má Světlana   


  Brána DTS

Rozcestník
Šuplík
Comenius
Vtipník
Pomůcky DTS


  Šuplík

Výuka
Věda a technika
Čeština
Internet a počítače
Ekologie
Prevence
Adresář prevence
Umění a kultura
E-projekt
Lužice
Edison

23.4.2004 - E-projekt - PaedDr. Jiří Týř
Sachsen - Böhmen : Was verbindet uns? - Co nás spojuje?
Einige ausgewählte historische Aspekte - Několik vybraných historických postřehů. Prof. Hans-Reiner Meinel Landesvorsitzender des Landesverbandes Sachsen im Wirtschaftsrat Deutschland. - Příspěvek Prof. Hanse-Reinera Meinela, předsedy Saského zemského spolku Hospodářské rady Německa na II. Česko-saském hospodářském dnu 15.4.2004 v pražské Hospodářské komoře ČR..
Mittelalter - Středověk

Das im Mittelalter übliche Instrument politischer Annäherung zwischen Staaten - die Ehepolitik - wurde auch frühzeitig und fleißig zwischen Sachsen und Böhmen angewendet.
Dynastische Verbindungen zwischen den in Böhmen regierenden Familien und den sächsischen Wettinern wurden intensiv geknüpft - die Eheschließung zwischen Herrscherhäusern - ein diplomatischer Schritt, der auch Frieden sichern sollte.

Ve středověku byla běžným nástrojem politického sbližování států sňatková politika. Také mezi Saskem a Českem byla tato politika odpočátku pilně využívána. Dynastická spojení mezi vládnoucími rody v Čechách a Sasku byla silně navazována uzavíráním manželství mezi panovnickými domy. Byl to diplomatický krok, který měl také zajišťovat mír.


Die erste Eheschließung zwischen dem damaligen böhmischen Herrscherhaus - den Přemysliden - und den sächsischen Wettinern erfolgte im 11. Jahrhundert.
Das ging so:
Břetislav I., er lebte von 1005 bis 1055 und
Dietrich II. von Wettin, lebte von 1009 bis 1034
vereinbarten die Eheschließung ihrer Kinder. Ida von Wettin ehelichte also den Sohn des böhmischen Herzogs Spytihnev.
Der Bruder von Spytihnev - es war Vratislav II. - erhielt vom deutschen Kaiser die Provinz Budissinensis - die heutige Oberlausitz.
Dieser Herzog Vratislav II. hatte eine Tochter Judith, diese ehelichte den mächtigen Wettiner Wiprecht von Groitzsch und bekam die Oberlausitz als Mitgift.
Dieses ging so - nahezu ununterbrochen - über die Jahrhunderte.

Šlo to tak, že první manželské svazky mezi tehdejším českým panovnickým domem Přemyslovců a saskými Wettiny byly uzavřeny v 10. století. Tehdy se dohodl Břetislav I. (1005 - 1055) s Dietrichem II. (1009 - 1034) na sňatku svých dětí. Ida Wettinová se tedy vdala za syna českého knížete (vévody) Spytihněva.

Bratr Spytihněva, byl to Vratislav II., dostal od německého císaře Budyšínsko - dnešní Horní Lužici. Tento kníže Vratislav II. měl dceru Juditu, kterou provdal za tehdy vládnoucího Wettina Wiprechta a dal jí Horní Lužici věnem. A tak to šlo téměř nepřetržitě po staletí.

Diese vielfältigen dynastischen Bindungen zwischen dem Meißner, später Dresdner und dem Prager Hof bezeugen gemeinsame politische Ambitionen der Wettiner und der böhmischen Herrscher-Häuser.
Folge davon war, dass Kultur und Bräuche zwischen den Höfen ausgetauscht wurden - in Böhmen lebten ständig zahlreiche Adelsfamilien sächsischer Herkunft - regelmäßige Kontakte existierten auch zwischen böhmischen und sächsischen Städten.
Beide, jahrhundertelang in enger Nachbarschaft lebende Länder standen nicht nur infolge machtpolitischer Interessen miteinander in Verbindung, sondern beeinflussten einander auch wirtschaftlich und kulturell.

Stellvertretend für unendlich viele Beispiele dafür sei der "Silbertaler" oder auch "Joachimsthaler" genannt, der vom ehemals markmeißnischen, seit 1556 böhmischen St. Joachimsthal seinen Siegeszug als Taler antrat, in Mittel-, West- und Norddeutschland üblich war, später zum Reichstaler ernannt wurde und noch heute im Namen des Dollar feststeht. Es ist heute weithin unbekannt (nicht bei uns hier), dass der Name des Dollar vom meißnisch-böhmischen Taler herkommt!

Tyto mnohotvárné svazky mezi vládnoucím míšeňským, později drážďanským a pražským panovnickým domem ukazují společné politické ambice Wettinů a pražského panovnického domu. V důsledku toho docházelo k výměně kultury a obyčejů mezi domy - pravidelné kontakty byly i mezi českými a saskými městy. Obě, po staletí v těsném sousedství žijící země vstupovaly společně do svazků nejen v důsledku politickomocenských zájmů, ale ovlivňovaly se navzájem také hospodářky a kulturně.

Jedním z mnoha příkladů toho je stříbrný jáchymovský tolar, který zahájil v dřívějším míšeňském, od r. 1556 českém Jáchymově svoji vítěznou cestu a jako tolar zdomácněl ve středním, západním a severním Německu. Později se mu říkalo říšský tolar a dodnes je na něj připomínka v názvu dolaru. Není dnes všeobecně známo (nejen u nás zde), že název dolaru pochází z míšeňsko-českého tolaru!


Der 30-jährige Krieg 1618 bis 1648 und die böhmischen Exulanten in Sachsen - Třicetiletá válka 1618 - 1648 a čeští exulanti v Sasku


Sachsen war (und ist noch heute) das Mutterland der Reformation - auch der Böhmische Adel schloss sich zunächst mehrheitlich der Reformation an. Im Verlauf des 30-jährigen Krieges jedoch erfolgte in Böhmen eine Rekatholisierung mit der Folge der Ausweisung aus ihrem Heimatland all derer, die am evangelischen Glauben festhielten.

Diese - aus Glaubensgründen Vertriebenen - im 16. und 17. Jahrhundert aus dem Habsburgischen Landen verbannten Protestanten, auch "Exulanten" (deutsch: Verbannter) genannt, kamen zum Großteil nach Sachsen, dem evangelischen Nachbarland. Dieser Vertreibung aus Böhmen fielen ca. 5 bis 6 % der Bevölkerung zum Opfer; von den damals 2,5 bis 3 Mio. Einwohnern Tschechiens kamen etwa 150 000 nach Sachsen - es war ein Großteil des böhmischen Adels und viele Handwerker und Bauern.

Sasko bylo a dodnes je kolébkou reformace. Také česká šlechta se nejprve většinou připojila k reformaci. Během třicetileté války ale došlo v Čechách k rekatolizaci, v jejímž důsledku byl ze své vlasti vypovězen každý, kdo si chtěl zachovat evangelickou víru.

Tito vyhnanci na základě víry - v 16. a 17. století z habsburských zemí vyhnaní protestanti, nazývaní též exulanti,přišli většinou do Saska, do evangelické sousední země. Tomuto vyhánění z Čech padlo za oběť pět až šest procent z tehdejších 2,5 - 3 miliónu obyvatel. Asi 150 000 Obyvatel Čech přišlo do Saska. Byla to většina šlechty a mnoho řemeslníků a rolníků.

Es entstanden 3 Fluchtströme:
Vertriebene aus Ostböhmen strömten in das Zittauer Land
Vertriebene aus Mittelböhmen siedelten sich im Elbtal an, in Schandau, Pirna und Dresden
Vertriebene aus Westböhmen gingen in das Vogtland, nach
Klingenthal / Markneukirchen und den Erzgebirgskamm
jeweils immer in der Nähe der ehemaligen Heimat.

Vznikly tři uprchlické proudy: Vyhnanci z východních Čech proudili na Žitavsko. Vyhnanci ze středních Čech se usadili v údolí Labe až po Pirnu a Drážďany. Vyhnanci ze západních Čech přišli do Vogtlandu, do Klingenthal / Markneukirchenu a na hřeben Krušných hor, vždy do blízkosti jejich někdejší vlasti.


Diese aus ideologischen oder Glaubensgründen erzwungene Vertreibung aus Böhmen war ein gewaltiger Aderlass, von dem Sachsen - teilweise noch heute - mächtig profitiert hat.
Dies waren / sind die Gründe:
ele Exulanten waren reiche Adelige, die brachten viel Reichtum nach Sachsen
ürger und Bauern befruchteten das Handwerk, gründeten neue Gewerbe bzw. belebten alte Gewerbe, gründeten neue Dörfer und Städte oder Stadtteile bzw. Vorstädte

Toto ideoleogicky nebo na základech víry vynucené vyhnání z Čech Čechy silně oslabilo - pustilo jim žilou. Sasko z něj však silně, částečně ještě dodnes, profitovalo, neboť:

o Mnozí exulanti byli bohatí šlechtici, kteří přinesli do Saska velké bohatství.
o Měšťané a rolníci oživili staré živnosti, založili nové vesnice a města nebo městské čtvrti, popřípadně předměstí.


Für von böhmischen Exulanten neugegründete, heute weiterhin existierende, Orte hier einige Beispiele:

e "Böhmische Vorstadt" von Zittau
r Ortsteil Schönbrunn von Großhennersdorf
usalza in der Oberlausitz
rrnhut in der Oberlausitz
e äußere Neustadt (mit der Böhmischen Straße) in Dresden - Ausgangspunkt dazu der böhmische Gärtner Batholomäus Pablik, der weitere Exulanten anzog
hanngeorgenstadt im Erzgebirge

Diese Dörfer wurden im Erzgebirge gegründet:
utsch - Catharinenberg
utsch - Neudorf
utsch - Einsiedel
erseifersbach
idelberg
idelbach
ederseifenbach
uschenbach
uwernsdorf.

Uveďme několik příkladů dodnes existujících míst založených českými exulanty:

e "Böhmische Vorstadt" von Zittau - české předměstí Žitavy
r Ortsteil Schönbrunn von Großhennersdorf - městská část Schönbrunn v Großhennersdorfu.
usalza in der Oberlausitz - Neusalza v Horní Lužici
rrnhut in der Oberlausitz - Ochranov - Herrnhut v Horní Lužici
e äußere Neustadt (mit der Böhmischen Straße) in Dresden - Ausgangspunkt dazu der böhmische Gärtner Batholomäus Pablik, der weitere Exulanten anzog
Vnější Nové Město v Drážďanech s Českou ulicí - výchozí podnět tomu dal český zahradník Bartoloměj Pavlík, který přivedl další exulanty.
hanngeorgenstadt im Erzgebirge - Johanngeorgenstadt v Krušných horách.


V Krušných horách byly založeny tyto vesnice: Deutsch - Catharinenberg, Deutsch - Neudorf, Deutsch - Einsiedel, Oberseifersbach, Heidelberg, Heidelbach, Niederseifenbach, Rauschenbach,
Neuwernsdorf,

Die überwiegende Mehrheit böhmischer Exulanten fanden in Sachsen eine neue, endgültige Heimat, in einigen Jahrzehnten hatten sie sich mit den Sachsen vermischt.
Nicht zuletzt an der Wirkungskraft der Exulanten aus Böhmen dürfte es gelegen haben, dass sich Sachsen nach dem 30-jährigen Krieg weit schneller erholen und weit eindrucksvoller wiedererstehen konnte, als dies anderen deutschen Staaten möglich war und dies, obwohl Sachsen in besonderer Weise im 30-jährigen Krieg gelitten hatte.

Převážná většina českých exulantů našla v Sasku novou, definitivní vlast a během několika desetiletí se promíchala se Sasy. V neposlední řadě také energie (účinná síla) českých exulantů dala Sasku schopnost zotavit se z následků třicetileté války a obnovit se rychleji, než jiné německé státy, přestože Sasko bylo touto válkou zvláště postiženo.

Die eingewanderten Handwerker erwiesen sich bald als Triebkraft für die sächsische Wirtschaft.
Im Erzgebirge nahmen Bergbau, Schmelz- und Hammerwesen neuen Aufschwung - neue Bergwerke, wie z. B. in Aue - entstanden.

Der "Frohnauer Hammer" - heute Museum - zeugt von diesen böhmischen Aktivitäten in Sachsen ebenso wie der bis dahin in Sachsen unbekannte Musikinstrumentenbau in Markneukirchen und Klingenthal (damit haben uns die böhmischen Exulanten zu Weltgeltung auf diesem Gebiet verholfen), die Tuchweberei und Glasbläserei, die neuen Aufschwung erfuhr und auch das Nadlergewerbe, was in Oberwiesenthal seinen Hauptsitz fand. Auch die Kunstblumenfertigung in Sebnitz und die Herstellung von Weißblechwaren verdanken wir Sachsen den böhmischen Einwanderern im 30-jährigen Krieg.

Přišedší řemeslníci se brzy osvědčili jako síla potřebná pro saské hospodářství. V Krušných horách došlo k rozmachu dolování, tavení a zpracování rud jako např. v Aue.

Museum "Frohnauer Hammer" ukazuje mnohé z těchto českých aktivit v Sasku. Například do té doby neznámou výrobu hudebních nástrojů v Markneukirchenu a Klingenthalu, které čeští exulanti pomohli získat světové uplatnění. Dále to bylo například plátenictví, sklářství a jehlářství, které našly svůj rozmach a místo v Oberwiesenthalu. Také za výrobu umělých květin v Sebnitz a výrobu z pocínovaného plechu vděčíme my Sasové českým přistěhovalcům z třicetileté války.


Die Industrialisierung im 19. und Anfang 20. Jahrhundert
- Industrializace v 19. a na začátku 20. století


Auch wenn im 20. Jahrhundert totale Veränderungen stattgefunden haben und insbesondere die schlimme Nazizeit und die nachfolgende kommunistische Diktatur uns sächsisch-böhmische Gemeinsamkeiten der Geschichte scheinbar vergessen haben lassen, sind dennoch die Parallelen zwischen dieser Zeit - etwa seit 1850 - und heute augenfällig und kaum übersehbar.
Die Industrialisierung in Sachsen und Böhmen begann beidseits der Grenze in den Mittelgebirgsregionen.

Das waren damals die Voraussetzungen:
chte Siedlungslandschaft
he Zahl gewerblich geschulter Arbeitskräfte
sreichend Wasserkraft

Beidseits der Grenze wurde zunächst das baumwollverarbeitende Gewerbe zum Motor der industriellen Durchdringung des Landes, die Industrialisierung nahm eine stürmische Entwicklung, dies wurde beschleunigt durch:
ll- und Handelserleichterungen
sbau der Verkehrswege
rchsetzung bürgerlicher- und Gewerbefreiheit.
Engste Berührungspunkte zwischen unseren Ländern ergaben sich insbesondere bei gemeinsamen Verkehrsprojekten.

I když došlo ve 20.století k osudovým změnám, zvláště v těžkých dobách nacismu a následné komunistické diktatury během nichž jsme zdánlivě nechali sasko-českou pospolitost upadnout v zapomění, přesto jsou zde určité paralely mezi rokem 1850 a dneškem, které jsou očividné a nepřehlédnutelné. Industrializace Saska a Čech začínala na obou stranách hranice v oblasti Středohoří současně. Tehdy to mělo tyto předpoklady: velká hustota osídlení krajiny, velký počet kvalifikovaných pracovních sil a dostačující zdroje vodní energie.

Na obou stranách hranice vznikly nejdřív textilní závody, které se staly motorem další industrializace země. Nastal velký rozvoj průmyslu, který vedl ke zrychlenému odstranění celních a obchodních překážek, k výstavbě dopravních cest, k prosazení občanské a podnikatelské svobody.

Nejdůležitější styčné body mezi našemi zeměmi se ukázaly zvláště při společných dopravních projektech.(Meine Damen und Herren, sind das nicht exakt auch jene Rahmenbedingungen, die sich durch Ihren EU-Beitritt in 2 Wochen abermals verbessern?)

Vážené dámy a pánové, nejsou to také přesně ty rámcové podmínky, které potřebujeme vaším vstupem do EU opět zlepšit?

o Sachsen war um 1875 der erste weitgehend industrialisierte Staat in Deutschland.
o Böhmen war das industrielle Herz von Österreich-Ungarn. Auf die böhmischen Länder entfielen ab 1880 ca. 60 % der Industrieproduktion der Doppelmonarchie Österreich-Ungarn.

An der Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert zählten unsere beiden Regionen zu den fortgeschrittensten Industriegebieten Europas.
Die damals ökonomische Bedeutung der böhmischen Länder für Österreich-Ungarn ist noch höher einzuschätzen als die Sachsens für Deutschland. Sachsen war nur eines von mehreren deutschen Industriegebieten. Böhmen erwirtschaftete auf etwa 10 % der Fläche mit ca. 20 % der Bevölkerung knapp zwei Drittel der Industrieproduktion von Österreich-Ungarn um 1900!

o Sasko bylo roku 1875 průmyslově nejvyspělejší zemí Německa
o Česko bylo průmyslovým srdcem Rakousko - Uherska: Výroba v českých zemích tvořila r. 1880 60 % průmyslové výroby celé rakouskouherské dvojmonarchie.

Koncem 19. a začátkem 20. století patřily oba naše regiony k nejvyspělejším průmyslovým oblastem Evropy.
Tehdejší ekonomický význam Česka pro Rakousko-Uhersko byl hodnocen ještě výše než význam Saska pro Německo. Sasko bylo jednou z více průmyslových oblastí Německa. Česko ale se svými 10 % rozlohy a 20 % obyvatelstva realizovalo přesně dvě třetiny
průmyslové výroby Rakousko-Uherska v roce 1900!

1832 wurde in Böhmen die längste Pferdebahnlinie Europas Budweis - Linz eröffnet, sie war 130 km lang und wurde 1839 verlängert auf 200 km!
1838 wurde in Sachsen die erste deutsche Ferneisenbahn Leipzig - Dresden, 1851 die sächsisch-böhmische Eisenbahnlinie eröffnet.
1836 wurde in Dresden die Sächsische Dampfschifffahrtgesellschaft gegründet - später wurde daraus die sächsisch-böhmische Dampfschifffahrtgesellschaft.
Die "Bohemia" war das erste Dampfschiff der damals noch böhmischen Konkurrenz, die die durchgängige Passage zwischen Böhmen und Sachsen auf der Elbe schaffte.
Am Beginn des 20. Jahrhunderts entstand dann die böhmisch-sächsische "Vereinigte Elbschifffahrts-Gesellschaft AG" mit Sitz in Dresden, 6000 Beschäftigten,
40 Geschäftsstellen von Prag bis zur Nordsee, die größte Binnenschifffahrts-Gesellschaft Deutschlands.

Für die Dresdner Unternehmen war der österreichisch-ungarische Markt der wichtigste Auslandsmarkt, deshalb errichtete man bereits damals Zweigwerke in Böhmen, entweder entlang der Elbe oder entlang der Eisenbahnlinie - die Liste der in Böhmen ansässigen Dresdner Betriebe war lang.
Genannt seien beispielhaft Schokoladenhersteller Hartwig und Vogel, Tintenfabrikant August Leonhardi, der Teeimporteur von "Teekanne", die Lingner Werke mit ihrem Odol und der Spirituosenunternehmer Bramsch.
Dies war aber keine Einbahnstraße, beispielsweise gründete 1878 der Budweiser Unternehmer L. u. C. Hardtmuth eine große Bleistiftfabrik in Dresden, die ab 1889 die Marke "Ko-i-noor" in alle Welt exportierte und übrigens in Dresden bis 1990 produziert hat!
Der sächsische Import böhmischer Produkte überstieg unsere Exporte nach Böhmen um ein Vielfaches.

1832 ......................
Pro drážďanské podnikatele ....................

Meine Damen und Herren, das ist heute noch immer - oder wieder - so.
Sachsen exportiert in 218 Länder der Welt, unser Export-Zielland Nr. 1 sind die USA, Tschechien steht auf Rang 5!
Beim Import nach Sachsen ist Tschechien die Nr. 1!

Dieser Tage las ich in der Ankündigung einer neuen Sorte eines exquisiten Obstbrandes der "Ersten Dresdner Spezialitätenbrennerei GmbH" diesen Satz:
"Spannend wird u. a. die Destillation des "Böhmischen Rosenapfels", einer Sorte, die nur in Böhmen und Sachsen heimisch ist und schon fast ausgestorben schien."
Gewiss ist diese nur in Böhmen und Sachsen heimische Apfelsorte auch ein Ergebnis Böhmischer Einwanderer in Sachsen.
Sehr erfreulich, dass dieses Stück gemeinsamen Kulturerbes unserer beiden Länder durch die "Erste Dresdner Spezialitätenbrennerei GmbH" nunmehr erhalten und neu belebt wird!
Akzeptieren Sie das so???

Dámy a pánové, dnes je to stále - nebo zase - tak. Sasko exportuje do 218 zemí světa. Exportní zemí č. 1 jsou USA, Česko stojí na 5. místě! V Importu do Saska je Česko číslem 1!

Dnes jsem četl v nabídce zboží o nové prvotřídní ovocné pálence "První drážďanské specializované palírny", společnosti s. r. o. tuto větu:

" Napínavá bude destilace "českých růžových jablek", druhu, který roste jen v Čechách a Sasku a už téměř vymizel."

Jisté je, že tahle odrůda vyskytující se jen v Čechách a Sasku je výsledek českých přistěhovalců do Saska.
Fazit - Shrnutí a závěr

e Südgrenze Sachsens und die Nordgrenze der Tschechischen Republik existiert seit Jahrhunderten - nahezu unverändert.
Wo gibt es das in Europa sonst noch?
Es ist eine der längsten Außengrenzen der EU, und zwar noch 2 Wochen! Ist das nicht ein historischer Augenblick?
ch ist diese Grenze eine Problemzone mit hohem Lohn- und Sozialgefälle, die völlig unterschiedliche Steuer- und Preissysteme voneinander trennt. Das wird sich gewiss ändern. Aber diese Grenze birgt für beide Länder - Sachsen und Böhmen - hervorragende Entwicklungschancen. Der kurze Blick auf ein Stück Wirtschaftsgeschichte sollte das verdeutlichen.
fene Grenzen, Gewerbefreiheit, gemeinsame Verkehrsprojekte, Zollfreiheit waren die Hauptmerkmale der rasanten Industrialisierung in Böhmen und Sachsen, ebenso die Existenz qualifizierter, hochmotivierter Arbeitskräfte.
otz oder auch wegen großer Lohn- und Sozialunterschiede zwischen unseren Ländern konnte ein reger Wirtschaftsaustausch und hohe Wirtschaftsdynamik auf beiden Seiten initiiert werden. Es war dies zu keiner Zeit eine Einbahnstraße.
ch nie in der Geschichte aber waren die Voraussetzungen so gut wie heute und vor allem dann in 2 Wochen.
Zusammenarbeit - Austausch - Kooperation zwischen unseren Ländern und unseren Unternehmern müssen wir selbst initiieren.


o Jižní hranice Saska a severní hranice Česka existují téměř beze změny už staletí. Jako mnohde jinde v Evropě. Je to nejdelší vnější hranice EU - ještě dva týdny. Není to historický okamžik?
o Tato hranice je stále ještě problémovou oblastí s platovými a sociálními rozdíly, které od sebe rozdělují cenové a daňové odlišnosti. To se jistě změní. Tato hranice dává oběma zemím - Sasku a Čechám - nevídané rozvojové možnosti. Měl to ukázat krátký pohled do naší společné hospodářské minulosti.
o Otevřené hranice, volnost podnikání, společné dopravní projekty a celní svoboda. To byly hlavní znaky rasantní industrializace Saska a Čech stejně jako existence kvalifikované, vysoce motivované pracovní síly.
o Přes nebo též kvůli velkým platovým a sociálním rozdílům mezi našimi zeměmi může být na obou stranách iniciována čilá hospodářská výměna a hospodářský rozvoj na obou stranách. Nebyla to nikdy jednosměrná ulice.
o Ještě nikdy nebyly předpoklady tak dobré jako dnes a především jako za dva týdny. Spolupráci - výměnu - kooperaci našich zemí a podnikatelů musíme sami iniciovat.

Deshalb bin ich froh und danke Ihnen allen, die heute hier sind und die unsere Veranstaltung organisiert haben - unser "Sächsisch-Böhmischer Wirtschaftstag" sollte vor allem diesem Zweck dienen:
Böhmische und sächsische Unternehmer zusammenzuführen, um Wirtschaftsdynamik zu beschleunigen.
Deshalb sollte dieser Sächsisch-Böhmische Wirtschaftstag - oder aus Ihrer Sicht Böhmisch-Sächsische Wirtschaftstag zur ständigen Institution werden.

Ich freue mich auf diesen Wirtschaftstag und übergebe unserem Generalsekretär des Wirtschaftsrates Deutschland, Herrn Rüdiger von Voss, das Wort.

Jsem proto rád a děkuji vám všem, kteří jste zorganizovali dnešní "Sasko-český hospodářský den", který má sloužit především cíli přivést k sobě české a saské podnikatele, k urychlení rozvoje hospodářství. Proto by se měl tento den dnešní "Sasko-český hospodářský den" , z vašeho hlediska "Česko-saský hospodářský den" (15. duben) stát stálou institucí.

Praha 15.4.2004

Přeložil PaedDr. Jiří Týř


Příbuzné články:
Prevence v Trojzemí - (nejen) tisková zpráva
Obrázky ze semináře Prevence v Trojzemí - Bilder
Wollen, Können, Dürfen
Prävention im Dreiländereck - (nicht nur) Pressemitteilung
Liberecké setkání k ekologické výchově aneb liberecká M.R.K.E.V. (a Pavučina)
Sborník Prevence v Trojzemí aneb primární prevence, školství a internet.
INTERNET A ODBORNOST PEDAGOGŮ
Jiří Týř: LUŽICE A EU, výchozí myšlenky projektu
Seriál článků SETKÁNÍ S ČEŠTINOU
Setkání s češtinou: NEUBLIŽUJME JÍ !
Setkání s češtinou: TEMPO MLUVY aneb „KAM TO VALÍŠ, NÁDHERO ?!“
Didakticko-technický servis
Leoš Šatava: Lužičtí Srbové a Evropská unie
Velikonoce u Lužických Srbů
Budyšín a okolí - výlet do Horní Lužice
Lužice a EU - fotoreportáž a zpráva ze semináře
HLAVNÍ CÍLE PROJEKTU LUŽICE A EU
Euroregion Nisa: Výjezdní zasedání podvýboru VEI - Lužice a EU
EUROREGION NISA/ NEISSE/ NYSA - " ŁUŽICA A EUROPSKA UNIJA"
EUROREGION NISA/ NEISSE/ NYSA - "Die Lausitz und die EU"
Konference Hranice mezi námi - hranice v nás ...
Euroklub CEI Hospodářské komory ČR: Příležitosti pro české podnikatele v Německu
Sachsen - Böhmen : Was verbindet uns? - Co nás spojuje?
Výzvy a příležitosti pro malé a střední podnikatele po vstupu Česka do EU

Komentáře:
Přidat komentář
     (c) 1996-2008, Dr. Jiří Týř Powered by Linux