suplik.dts.cz   
22.02.2019 - 21:15:24

Svátek má Petr   


  Brána DTS

Rozcestník
Šuplík
Comenius
Vtipník
Pomůcky DTS


  Šuplík

Výuka
Věda a technika
Čeština
Internet a počítače
Ekologie
Prevence
Adresář prevence
Umění a kultura
E-projekt
Lužice
Edison

13.12.2002 - Lužice - PaedDr. Jiří Týř
NÁVRH HLAVNÍCH CÍLŮ PROJEKTU LUŽICE A EU
Uskutečnit bude možné jen to, pro co se najdou spolupracovníci. Prosíme proto všechny, kdo mají chuť začít uskutečňovat některý z cílů, aby o sobě dali vědět.
k o n c e p t - rozpracováno

Hlavním cílem je dosáhnout vzájemné spolupráce české a německé / lužickosrbské straně pro zvětšení úlohy Lužice v procesu vzájemného sbližování na hranici germánského a slovanského světa (viz též východiska projektu Lužice a EU) s využitím možností a prostředků EU.

Tento hlavní cíl je předběžně pracovně rozdělen do následujících oblastí


I. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ OBLAST

Zvětšit informovanost o možnostech spolupráce s Lužicí:

I 1: Internetové, přípravné publikační a oboustranné setkávací aktivity iniciativního týmu: Iniciovat, vést a publikovat (vícejazyčnou) internetovou a mediální diskusi o možnostech česko-lužickosrbské spolupráce v kontextu se začleňováním ČR do EU s cílem najít optimální skladbu informačního sborníku Lužice a EU, který bude v případě realizace projektu vydán a distribuován do škol a dalších organizací v euroregionech Nisa a Labe na podzim 2003. Termín: do 03/06

I 2: V návaznosti na I 1 připravit vydání informační sborníku Lužice a EU (do 03/08) a vydat jej k distribuci do základních a středních škol a dalších organizací v euroregionech Nisa a Labe říjnu až listopadu 2003 (viz Sborník Prevence v Trojzemí – http://prevence.dts.cz. Náklad lužicko-srbské, německé a případně polské verze sborníku určit dohodou koordinační rady (E 5) po vydání české verze – k distribuci v první polovině roku 2004.

I 3: Pomocí Internetu a zmíněných dvoustranných setkání (dvou až tříměsíční cyklus) koordinovat a iniciovat další vzájemné publikační, internetové a mediální aktivity na české i lužickosrbské straně. Vytvořit podmínky pro vznik dalších projektů v této oblasti vč. např. nápomoci vzniku lužickosrbského rozhlasového TV vysílání zachytitelného na obou stranách hranic.II. INSTITUCIONÁLNÍ OBLAST

Institucionální začlenění česko-lužickosrbského aspektu do sytému institucí ČR - vytvořením center spolupráce v Praze a Euroregionech Nisa a LABE:

E 1: K realizaci cílů I 1 – I 4 přesvědčit republikové a krajské instituce, včetně institucí parlamentních, vládních, krajských zastupitelstev a vedení euroregionů Nisa a Labe.

E 2: V Praze se pokusit o inovované obnovení společenské funkce Lužického semináře. Prostředky na obnovu povodní zničených památek, inovaci funkce semináře a vytvoření dalších center (E3 a E4) se pokusit získat z EU.

E 3: V euroregionu Nisa – Trojzemí Nisa se pokusit o vytvoření Centra lužickosrbské kultury, vzájemné informovanosti a spolupráce (nabízí se např. dosud koncepčně ne zcela využitý st. hrad Grabštejn)

E 4: V euroregionu Labe se pro vytvoření analogického Centra lužickosrbské kultury nabízí např. Větruše, možná i Střekov apod., možný by byl i vhodný objekt v Děčíně. Své centrum by měl mít Varnsdorf, který má ve spoluprací s Lužicí velké zkušenosti a dlouhotrvající tradice (pro Varnsdorf je vskutku opodstatněný neformální dodatek názvu města – okno do Lužice).

V pražském i regionálních centrech by bylo možné vhodně využít restaurované památky (viz. E 2)

E 5: K realizaci výše uvedených cílů (I a E) je potřebné zřídit pracovní orgán – funkční Koordinační radu Lužice a EU, ve které by byly úkoly z jednotlivých oblastí rozděleny na její členy (zástupci zájmových spolků, právních, výkonných a samosprávných organizací republikové a krajské úrovně). České koordinační radě je potřebné vytvořit podmínky pro práci a setkávání s lužickosrbskou a německou stranou.III. SPOLEČENSKÁ A EKONOMICKÁ OBLAST

Zintenzivnění česko-lužickosrbských společenských styků

S 1: Přeshraniční partnerská aj. spolupráce obcí

S 2: Kulturní, sportovní, zájmové aj. aktivity,

S 3: Partnerství základních a středních škol se školami Lužickosrbskými

S 4: Ekonomické podnikatelské vztahy

S 5: Turistika a vše, co s ní souvisí – podnikatelská oblast se zvláštním významem pro posilování osobních neformálních vztahů


IV. VZDĚLÁVACÍ OBLAST

Vytvoření podmínek pro spolupráci ve vzdělávací oblasti:

V 1: Partnerství institucí pro přípravu a další vzdělávání učitelů (Pedagogické fakulty a Pedagogická centra)

V 1: Partnerství základních a středních škol se školami Lužickosrbskými

V 2: Vytvoření zvláštních podmínek pro studium Lužických Srbů na SŠ a VŠ v ČR.

V 3: Vytvoření možnosti studia žáků ZŠ a SŠ z ČR na lužickosrbských školách (od krátkodobých studijních výměn až po řádné studium). V první fázi půjde zejména o Slovanské gymnázium v Budyšíně.

V 4: Společný vývoj a vydávání studijních materiálů pro V2 a V3 (od klasických pomůcek k internetovému e-learningu)


Hrádek nad Nisou, 13.12.2002

Dokumenty:
1) „Evropská charta regionálních či menšinových jazyků“ z roku 1992
2) „Rámcová úmluva o ochraně národnostních menšin“ z roku 1994.Děkuji zejména přátelům Jos. Ladrovi, J. Nukovi, L. Šatavovi a F. Vydrovi za cenné názory a příspěvky, které jsem využil při sestavení tohoto konceptu, jenž je otevřen pro všechny další, kdo se chtějí práce zúčastnit.


Uskutečnit bude možné jen to, pro co se najdou spolupracovníci.

Prosíme proto všechny, kdo mají chuť začít uskutečňovat některý z cílů nebo mají další náměty, aby o sobě dali vědět.

Do projektu je možné a potřebné zahrnout i již probíhající aktivity.Kontakt:

PaedDr. Jiří Týř, Didakticko-technický servis, Žitavská 673, 463 34 Hrádek n. N.
Telefon: 603 162 337 nebo 482 756 333
E-mail: tyr@dts.cz

Související webové stránky:

BRÁNA DTS na http://www.dts.cz, školský portál

LUŽICE na http://luzice.dts.cz , publikační rubrika, informace o projektu Lužice a EU.

ROZCESTNÍK O LUŽICI na http://r-luzice.dts.cz . . Možnost vyhledávání podle klíčového slova a jednoduchého vložení odkazu návštěvníkem.

TROJZEMÍ na http://www.trojzemi.cz , koncept regionálních stránek Trojzemí Nisa


Příbuzné články:
Chtít, umět a moci
Prevence v Trojzemí - (nejen) tisková zpráva
Wollen, Können, Dürfen
Prävention im Dreiländereck - (nicht nur) Pressemitteilung
Sborník Prevence v Trojzemí aneb primární prevence, školství a internet.
Jiří Týř: LUŽICE A EU, výchozí myšlenky projektu
Josef Ladra: Lužický seminář ve 20. století
Josef Ladra: Co dělat pro Lužici?
Leoš Šatava: Lužičtí Srbové a Evropská unie
Jan Nuk: Co by Lužičtí Srbové potřebovali
Volejbalový turnaj v lužickém Radworu
NÁVRH HLAVNÍCH CÍLŮ PROJEKTU LUŽICE A EU
HŁOWNE MYSLIČKI K PROJEKTEJ "ŁUŽICA A EUROPSKA UNIJA"
PROJEKT ŁUŽICA A EUROPSKA UNIJA
Michal Canov: Serbske mjena chemiskich elementow
František Vydra: Lužičtí Srbové
ŁUŽICA A EUROPSKA UNIJA
SETKÁNÍ V BUDYŠÍNĚ
Moje Lužice - výstava fotografií Jurije Helgesta
ROZCESTNÍK LUŽICE - http://r-lu.dts.cz
PŘÁTELSKÝ PRACOVNÍ SEMINÁŘ - pozvánka do Budyšína
Nejbližší cíle projektu Lužice a EU

Komentáře:
Přidat komentář
     (c) 1996-2008, Dr. Jiří Týř Powered by Linux