suplik.dts.cz   
19.03.2019 - 02:32:10

Svtek m Josef   


  Brna DTS

Rozcestnk
uplk
Comenius
Vtipnk
Pomcky DTS


  uplk

Vuka
Vda a technika
etina
Internet a potae
Ekologie
Prevence
Adres prevence
Umn a kultura
E-projekt
Luice
Edison

29.12.2002 - Luice - PaedDr. Ji T
PROJEKT UICA A EUROPSKA UNIJA
Howny cil je docp sobudo statnych a wobwodnych institucijow na skej a nmskej/serbskej stronje pi nastau umnjenjow za powjetenje rle uicy (= Serbow) w procesu mjezsobneho zbliowanja na mjezy germanskeho a sowjanskeho swta z mnosu wuiwa k tomu financielne srdki EU.
1) WE WOBUKU INFORMACIJOW A KOMUNIKACIJE :

I - 1: Je nuzne, zo so powjeti mnstwo informacijow , nastupajo mnose sobuda z uicu.K tomu dyrbi sui internet, zetkawanje aktiwnych wosobinow na wobmaj stronomaj, kotre podpruja tutn projekt, diskusija ( internet, printmedije) wo mnosach sko-serbskeho sobuda. W resultae ma so namaka optimalny wobsah za informacisku brouru "uica a EU", kotra ma so ie a distribuowa do zakadnych a srjednych ulow , do gmejnskich zarjadow a druhich institucijow w regionach LABE a NISA w sewjernej skej.

I - 2: We druhej poojcy lta 2OO3 ma so pihotowa wudae informaciskeje broury "uica a EU" a nanajpozdio w oktobru abo nowembru 2002 ma so realizowa distribucija. Po wudau skeje wersije ma so ie te serbska a nmska , mono te plska wersija, kotra bude so hakle w prnjej poojcy lta 2004 distribuowa.

I - 3: Z pomocu interneta a dwustronskich zetkanjow (kde dwaj abo ti msacy) maja so koordinowa a zapoe te druhe mjezsobne aktiwity na polu publikacijow, interneta a printmedijow na skej a serbskej stronje. Je nuzne wutwori wumnjenja za nastae nowych projektow w tutym nastupanju.


2) WE WOBUKU INSTITUCIJOW:

Chcemy zamstni sko-serbski aspekt do systema institucijow skeje republiki z tym, zo nastanje centrum (srjedio) sobuda w Praze a w regionomaj LABE a NISA.

E - 1: za zwoprawdenje nadawkow I-1 - I-3 je nuzne peswdi wo wuznamje projekta statne a wobwodne institucije , mjez nimi te parlamentne, knjeerstwowe a wobwodne.

E - 2: W regionje NISA, do kotreho sua wokrjes Liberec, Jablonec nad Nisou, Semily, esk Lpa a dl wokrjesa Dn, spyta zaoi Centrum za serbsku kulturu, mjezsobne informacije a sobudo ( jedna z mnosow, hde by so mha zamstni tuta institucija, je hrd Grabtejn pola mstaka Hrdek nad Nisou (Grottau) we wokrjesu Liberec).

E - 3: W regionje LABE by snano mh by tajki centrum zamstnjeny we mse Dn abo Varnsdorf (Warnoicy) - hlej mjezsobne poahi a wuitne aktiwity echow a Serbow w powjnskich ltach. to nastupa centrum we Praze a w regionomaj, snano by byo mne zamstni tule instituciju do rumnosow ponowjenych historiskich twarjenjow.

E - 4: Za zwoprawdenje tutych planow by byo nuzne, tak mjenowanu Radu za koordinaciju projekta "uica a EU" zaoi, sobustawami kotreje bychu byli zastupjerjo towarstwow a statnych organizacijow. Za skutkowanje tuteje Rady by trbne byo, wumnjenja za do a zetkawanje ze serbskej a nmskej stronu zawsi.


3) WE WOBUKU TOWARNOSTNYCH POAHOW:

S - 1: Mjezsobne partnerske sobudo na skej a serbskej stronje.
S - 2: Kulturna a sportowa dawos.
S - 3: Mjezsobne poahi skich zakadnych a srjednych ulow ze serbskimi ulemi.
S - 4: Mjezsobne ekonomiske poahi skich a serbskich pedewzaelow.
S - 5: Turistika a witko, to z njej zwisuje (puowanske browy, zastaranje iwidami a nclh, nawjazanje priwatnych neformalnych poahow swjbow atd.).


4) WE WOBUKU KUBANJA:

V - 1: Partnerske poahi skich a serbskich (nmskich) institucijow za kubanje wuerjow (pedagogiske fakulty, pedagogiske centrumy).
V - 2: Partnerske zwiski mjez skimi a serbskimi zakadnymi a srjednymi ulemi.
V - 3: Wutworjenje wosebitych wumnjenjow za studij serbskich studentow na srjednych ( a wysokich ) ulach w skej republice.
V - 4: Zhromadne wuwie a wudawanje materialow za studij.


Komente:
Pidat koment
     (c) 1996-2008, Dr. Ji T Powered by Linux