suplik.dts.cz   
22.02.2019 - 22:22:30

Svátek má Petr   


  Brána DTS

Rozcestník
Šuplík
Comenius
Vtipník
Pomůcky DTS


  Šuplík

Výuka
Věda a technika
Čeština
Internet a počítače
Ekologie
Prevence
Adresář prevence
Umění a kultura
E-projekt
Lužice
Edison

11.5.2003 - Lužice - PaedDr. Jiří Týř
Lužice a EU - fotoreportáž a zpráva ze semináře
V Srbském domě v Budyšíně se v sobotu 10.5.2003, na závěr letošního Saského týdne Evropy, sešlo šedesát účastníků semináře Lužice a EU. Cílem semináře bylo vzájemné seznámení a formulace dílčích cílů stejnojmenného projektu. Jeho hlavním cílem je posílit spolupráci Česka s Lužickými Srby při našem začleňování do Evropské unie.

Deset českých účastníků se sešlo před Srbským domem už dopoledne k procházce historickým Budyšínem.

Vlastní seminář, pořádaný Domowinou, organizací Lužických Srbů ve spolupráci o.s. Trojzemí.cz, proběhl odpoledne jako seminář dvojjazyčný. Hlavní podklad - diagram cílů projektu měli všichni ve svém jazyce. Během semináře mluvili účastníci svým rodným jazykem a díky blízkosti češtiny a lužické srbštiny si většinou dobře rozuměli. K překonání jazykových potíží byli připraveni tlumočníci, kteří účinně pomohli při nesnázích.Na začátku semináře bylo představeno pět oblastí, do nichž je rozděleno uskutečnění hlavního cíle. Jsou to oblasti Informace a komunikace, Spolupráce institucí a organizací, Spolupráce v oblasti kultury a zájmových aktivit, Spolupráce ve vzdělávání a profesní orientaci a oblast Spolupráce ekonomické.

Následovalo jednání v sekcích utvořených podle výše uvedených oblastí:
V sekci Informace a komunikace byla dohodnuta spolupráce při vydání informační brožury Lužice a EU a spolupráce při vzájemné výměně aktuálních zpráv mezi českou a lužickosrbskou stranou využitelných pro internetovou prezentaci projektu i pro klasická sdělovací média. Příprava brožury bude zajímavá tím, že její části budou redakční radou postupně zveřejňovány na internetu. Recenzenti a oponenti budou mít tedy usnadněnou práci. Výchovné organizace v Libereckém a možná i Ústeckém kraji pak dostanou brožuru, která prošla internetovou prezentací.
Na snímku hovoří tisková mluvčí Domowiny paní Barbora Felberová.
V sekci Instituce a organizace bylo konstatováno, že vedle zlepšování spolupráce s institucemi na české a německé straně je možná i větší spolupráce s institucemi evropskými. Práce koordinační rady projektu, tvorba a koordinace dílčích projektů bude vyžadovat součinnost mnoha institucí. Například restaurace povodněmi poškozených knih Hornikovy knihovny z pražského Lužického semináře je námět pro spolupráci s evropskými fondy. Restaurované knihy pak budou moci být vystaveny na několika místech, například v nové liberecké knihovně, která byla vystavena s příspěvkem Fondu budoucnosti jako Stavba smíření. Návrhů na dílčí projekty zde zaznělo více. Patří mezi ně například oživení společenské funkce Lužického semináře v Praze.
Na snímku hovoří jednatel Domowiny Bjarnat Cyž se členy české Společnosti přátel Lužice a místopředsedou parlamentního výboru pro evropskou integraci, poslancem Jaromírem Kohlíčkem (vlevo).
Asi nejpočetnější sekcí byla sekce pro kulturu a volný čas pod vedením kulturního referenta Domowiny Jurije Luščanského. Jsou to oblasti, kde je spolupráce a spektrum aktivit největší. Vedle již zaběhnutých forem spolupráce, jako je spolupráce kulturních organizací, uměleckých souborů, turistika apod., bylo i v této sekci konstatováno, že internet bude stále více pomáhat nejen při zveřejňování informací, ale také při vzájemné komunikaci, přípravě a uskutečňování projektových aktivit. Námětů na konkrétní dílčí projekty zde bylo projednáno více. Budou zveřejněny spolu s návrhy projektů z ostatních sekcí po jejich zpracování během dvou týdnů následujících po semináři. Jako jeden z příkladů zde uveďme například Letní školu videotechniky: Na přelomu letošního července a srpna bude moci 5 - 8 českých studentů prožít týden se srbskými kolegy v Budyšíně. Přitom se nejprve seznámí se základy videotechniky a tvorby scénáře krátkého filmu. Potom svůj krátký film i natočí. Kurs i pobyt bude díky Domowině pro účastníky bezplatný. Zájemci o kurs se již mohou předběžně přihlásit na adrese (link e-mailu s předmětem) luzice@dts.cz. Podrobnosti budou na těchto stránkách upřesněny do dvou týdnů (...zase ten internet). V této sekci byl i předseda české Společnosti přátel Lužice Leoš Šatava, pracovník Ústavu etnologie Filosofické fakulty UK, který svým odborným stanoviskem k výchozím myšlenkám napomohl vzniku projektu Lužice a EU.
Jednání Sekce pro spolupráci ve vzdělávání vedl Rafael Wowčer, jednatel Jazykového centra Witaj, které mj. uskutečňuje projekt, v jehož rámci se učí srbské a německé děti společně obě řeči. Z české strany byli přítomni například náměstkyně hejtmana Libereckého kraje pro školství Eva Bartoňová a metodik Pedagogického centra Liberec Vladimír Cvrček. Liberecký kraj je partnerem projektu Lužice a EU pro vydání a distribuci informační brožury o Lužici. Místnost připomínala obsazenou sborovnu. Obsah projednávaného byl však pestřejší, než to ve sborovnách bývá. Vedle partnerství škol byl projednán projekt přípravy studijních výměn mezi studenty gymnázií. V Budyšíně by mělo být tzv. Slovanské gymnázium, kde by mohli studovat také čeští a polští studenti. Počítá se také se znovuvytvořením lepších možností studia Lužických Srbů nejen na českých vysokých školách, ale také na učilištích a středních odborných školách. Lužičtí Srbové by mohli rovněž vykonávat praxi během studia v českých podnicích. Byl by to dobrý základ pro profesní orientaci žáků škol přispívající vzájemné spolupráci. Zmínil to později ve svém závěrečném projevu na semináři i předseda Domowiny Jan Nuk jako možný námět projektu pro Fond budoucnosti. Doc. J. Marvan z Karlovy university rovněž vzdělávací sekci připomněl, že mnohé stipendijní fondy umožňující výše uvedené zůstávají zatím relativně nevyužity a nabídl své zkušenosti pro řešení tohoto problému.
Oblasti vzdělávání, profesní orientace a ekonomiky jsou při řešení existenčních problémů Lužických Srbů oblasti nejdůležitější, podobně jako v Česku. Jednání Sekce pro ekonomiku vedla předsedkyně Svazu srbských podnikatelů a živnostníků paní Monika Cyžová. Přítomen byl předseda Domoviny Jan Nuk (vlevo) a další lužickosrbští podnikatelé. Z české strany byli v ekonomické sekci např. J. Musil, ředitel Krajské hospodářské komory Liberec (KHK) a E. Březíková, ředitelka OHK Liberec. Při jednání se ukázalo, že dosáhnout vzájemné výhodnosti v podnikatelské oblasti není vůbec snadné. Ani v EU nebude totiž možné naprosto volně vyvážet zboží. Řeší se to buď založením vlastního podniku v druhé zemi nebo kapitálovou spoluúčastí v existujícím podniku. Oba tyto způsoby připadají v úvahu jen u větších podniků, kterých Lužičtí Srbové mnoho nemají. Je to problém, který se bude muset řešit více od základu. Například pomocí sdružení menších podnikatelů vytvořeného za účelem účasti na projektu, jehož pomocí bude možné získat prostředky i z EU. EU podporuje například projekty týkající se spojení ekologie, krajinotvorby a zemědělství, zavádění některých progresivních technologií, úspor energie, rozvoj informačních technologií apod. Chtějí-li malí podnikatelé dosáhnout na tyto prostředky, musí se umět sdružit k dosažení většího cíle a ten cíl vyprojektovat, jiná cesta asi není. Přeshraniční projekty mají přitom v Bruselu větší šance. Jan Nuk nabídl české straně uskutečnit zvláštní setkání podnikatelů pro vzájemné seznámení a hledání východisek pro oboustranně výhodnou spolupráci, což bylo kladně přijato.
Po jednání v sekcích přednesli jejich zástupci závěry s náměty konkrétních projektů. Materiály ze sekcí budou do týdne srbskou stranou zpracovány. Budou dány účastníkům a zveřejněny na internetu. Tím bude umožněno dalším zájemcům účastnit se uskutečnování jednotlivých dílčích projektů.
Vedle předsedů sekcí semináře vystoupily s česky mluveným příspěvkem představitelky srbské mládeže Diana Riegrová a Juliana Kaulfürstová. Navrhly, abychom v rámci projektu Lužice a EU umožnili také zastoupení Lužických Srbů v česko-německém dialogu, v Česko-německém fóru mládeže. K tomu chtějí na podzim začít uskutečňovat konkrétní projekt. Jejich vystoupení bylo zvlášť srdečně přijato, neboť zejména na aktivitě a činorodosti mládeže závisí osud nejen Lužických Srbů.

Závěry ze semináře, rozpracované dílčí projekty, náměty na další dílčí projekty a složení širší koordinační rady projektu budou do dvou týdnů zveřejněny na internetu a dále průběžně aktualizovány.

----------------------------------------------------------------------------

Projekt Lužice a EU je projekt iniciovaný malým, politicky nezávislým občanským sdružením Trojzemí.cz. Ani toto sdružení, ani Domowina jako partner projektu ho nemohou uskutečnit sami, bez účasti těch, kterých se projekt týká. Příprava a uskutečňování projektu jsou proto od začátku publikovány na internetu, aby se ho mohli zúčastnit všichni, kdo mají o jeho cíle zájem.

Internet je také prostředkem dorozumívání mezi realizátory projektu. I jeho pomocí se podařilo dát dohromady dvacetičlennou koordinační radu projektu, která je složena z osobností z různých oblastí společenského života, a zorganizovat přípravu semináře k projektu. Širší koordinační rada je stále otevřená dalším osobnostem, které mohou projektu pomoci.

Projekt má podporu českého Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy i podporu saského Ministerstva kultu. Požádali jsme Česko-německý fond budoucnosti o příspěvek na vydání informační brožury a rozšíření internetové prezentace projektu. Chceme spolupracovat se všemi, kdo chtějí a mohou cíli projektu pomoci. Věříme, že se nám podaří otevřený projekt Lužice a EU uskutečnit. Máte-li zájem pomoci tomu účastí na uskutečňování některého rozpracovaného projektu nebo realizací svého námětu, budete vítáni.

Hrádek nad Nisou, 11.5.2003


Příbuzné články:
Jiří Týř: LUŽICE A EU, výchozí myšlenky projektu
Josef Ladra: Co dělat pro Lužici?
Leoš Šatava: Lužičtí Srbové a Evropská unie
Jan Nuk: Co by Lužičtí Srbové potřebovali
HŁOWNE MYSLIČKI K PROJEKTEJ "ŁUŽICA A EUROPSKA UNIJA"
PROJEKT ŁUŽICA A EUROPSKA UNIJA
ŁUŽICA A EUROPSKA UNIJA
Nejbližší cíle projektu Lužice a EU
O realizátorech projektu Lužice a EU
LUŽICE A EU: Společnost, kultura a vzdělávání
LUŽICE A EU: Informace a komunikace, Instituce a organizace
LUŽICE A EU: Ekonomická spolupráce
Budyšín a okolí - výlet do Horní Lužice
Seminář Lužice a EU - program a účastníci
Lužice a EU - fotoreportáž a zpráva ze semináře
Leoš Šatava: Die Lausitzer Sorben und die Europäische Union

Komentáře:
Přidat komentář
     (c) 1996-2008, Dr. Jiří Týř Powered by Linux