suplik.dts.cz   
20.03.2019 - 23:28:50

Svátek má Světlana   


  Brána DTS

Rozcestník
Šuplík
Comenius
Vtipník
Pomůcky DTS


  Šuplík

Výuka
Věda a technika
Čeština
Internet a počítače
Ekologie
Prevence
Adresář prevence
Umění a kultura
E-projekt
Lužice
Edison

10.7.2003 - Lužice - PaedDr. Jiří Týř
Žádáme o zachování chrosiické lužickosrbské školy - Petition für den Erhalt der sorbischen Mittelsch
Otevřený dopis koordinační rady projektu Lužice a EU Saskému Ministerstvu kultu. Obsahuje návrh spolupráce na získání prostředků pro spolupráci Česka s Lužickými Srby z Evropské unie. Offener Brief an das Sächsische Staatsministerium für Kultus der Mitglieder des Koordinationsrates des Projekts "Die Lausitz und die Europäische Union"
Otevřený dopis Saskému Ministerstvu kultu, Drážďany

Žádost o zachování chrosčické lužickosrbské školy
Návrh na získání dodatečných prosředků na udržitelný provoz lužickosrbských škol z EU


Vážení přátelé,

dostali jsme z Horní Lužice zprávu o Vašem záměru zrušit chrosčickou lužickosrbskou školu od nového školního roku 2003-2004. Rozumíme některým důvodům, které k tomu vedly, současně však připomínáme, že Lužičtí Srbové, nejmenší slovanský národ žijící v Německu, mají svých škol ne mnoho a zrušení jedné z nich by mělo pro Lužické Srby a jejich kulturu velmi nepříznivé, dá se říci osudové důsledky. V budoucnu by totiž jistě ze stejných důvodů došlo k rušení dalších škol, až by třeba zůstala jen jedna. Souhlasíme proto s výrokem Jana Nuka, předsedy Domowiny, že jde o národní tragédii Lužických Srbů mající nevídané důsledky na další osud tohoto slovanského národa. Poznamenáváme že saský limit 20 žáků na třídu ve škole pro národnostní menšinu je limit velmi nemilosrdný. V Česku je tento limit 13 žáků a nedávno bylo schváleno jeho snížení na 10 žáků na třídu.

Jsme dále názoru, že zachování lužickosrbské kultury, pozoruhodné části kulturního genofondu Evropy, je také problém evropský, nikoli jen problém lokální. Řešení problému vidíme proto i v možnosti získání dodatečných prostředků na udržitelný provoz srbských škol a rozšíření jejich spolupráce s českou vzdělávací soustavou z příspěvku Evropské unie a nabízíme Vám při něm naši spolupráci.

Připojujeme dokumenty o projektu Lužice a EU a informaci o přípravě výjezdního zasedání českého parlamentního Výboru pro evropskou integraci (VEI) do Lužice, jehož významným jednacím bodem bude právě koordinace české pomoci lužickosrbským školám.

Dovolujeme si Vás tímto požádat o zpětvzetí Vašeho rozhodnutí zrušit chrosčickou lužickosrbskou školu od nového školního roku 2003-2004 a prosíme Vás o stanovisko k výše uvedenému návrhu českosaského projektu na získání dodatečných prostředků na udržitelný provoz lužickosrbských škol a rozšíření jejich spolupráce s českou vzdělávací soustavou z příspěvku Evropské unie.

Těšíme se na Vaši odpověď a spolupráci.
S přátelskými pozdravy

Hrádek nad Nisou - Liberec - Praha - Varnsdorf - Budyšín, 10.7.2003


Podepsáni členové koordinační rady projektu Lužice a Evropská unie


------------------------------------------------------------------------

Text dopisu je k dispozici všem, kdo chtějí zachování chrosčické školy také podpořit .

Podpůrné dopisy mohou zájemci psát a posílat na adresy:

Saský zemský premiér:

Ministerpräsident Prof. Dr. Georg Milbradt
Archivstraße 1
01097 Dresden
Německo
Telefon: (03 51) 5 64-0
Telefax: (03 51) 5 64-1309
E-Mail: ministerpraesident@dd.sk.sachsen.de albo info@georg- milbradt.dev

Saský ministr školství:

Sächsisches Staatsministerium für Kultus
Prof. Dr. Karl Mannsfeld
Carolaplatz 1
01097 Dresden
Německo
Telefon: (03 51) 5 64-0
Telefax: (03 51) 5 64-2886
E-Mail: info@smk.sachsen.de

Do předmětu emailu napište "LUZICE A EU: Skola v Chroscicich/Schule Crostwitz".

Váš podpůrný dopis nebo mail nám dejte prosím na vědomí na mailovou adresu luzice@dts.cz.


Petition für den Erhalt der sorbischen Mittelschule Crostwitz

Offener Brief an das Sächsische Staatsministerium für Kultus der Mitglieder des Koordinationsrates des Projekts Lausitz und die Europäische Union"

Offener Brief an das Sächsische Staatsministerium für Kultus

Petition für den Erhalt der sorbischen Mittelschule Crostwitz
Vorschlag zur Gewinnung zusätzlicher Mitteln von der EU zur Unterhaltung sorbischer Schulen

Verehrte Freunde,

wir haben aus der Oberlausitz Nachricht über Ihr Vorhaben erhalten, die sorbische Mittelschule Crostwitz zum neuen Schuljahr 2003/2004 zu schließen. Wir verstehen einige der Gründe dafür. Zugleich erinnern wir aber daran, dass die Sorben - das in Deutschland lebende kleinste slawische Volk - nicht viele eigene Schulen haben. Die Schließung einer dieser Schulen hätte sehr negative, ja schicksalhafte Folgen für die Sorben und ihre Kultur. In Zukunft würde es nämlich sicherlich zur Schließung weiterer Schulen aus denselben Gründen kommen, bis möglicherweise nur eine einzige Schule bleiben würde. Wir schließen uns deswegen der Aussage des Vorsitzenden der Domowina Jan Nuck an, dass es sich hier um eine nationale Tragödie für die Sorben handelt, die irreversible Auswirkungen auf das weitere Schicksal dieses slawischen Volkes haben wird. Wir meinen, dass die sächsische Mindestzahl von 20 Schülern für eine Schulklasse in Bezug auf eine nationale Minderheit sehr unbarmherzig ist. In Tschechien beträgt die Mindestzahl 13 Schüler und unlängst wurde eine Herabsetzung auf 10 Schüler je Klasse verabschiedet.

Weiterhin sind wir der Meinung, dass der Erhalt der sorbischen Kultur, eines Teils des kulturellen Genofonds Europas, auch eine europäische Dimension hat und nicht nur ein lokales Problem darstellt. Die Lösung des Problems sehen wir daher auch in der Möglichkeit der Gewinnung zusätzlicher Mittel von der Europäischen Union zur Unterhaltung der sorbischen Schulen und der Ausweitung ihrer Zusammenarbeit mit dem tschechischen Bildungssystem. Wir bieten Ihnen dabei unsere Zusammenarbeit an.

Wir legen Ihnen Dokumente über das Projekt Lausitz und die EU" und Informationen über die Vorbereitungen zur Tagung des Ausschusses für europäische Integration des tschechischen Parlaments (VEI) in der Lausitz bei. Wichtiger Tagesordnungspunkt wird gerade die Koordinierung der tschechischen Hilfe für die sorbischen Schulen sein.

Wir erlauben uns hiermit, Sie zur Rücknahme Ihrer Entscheidung, die sorbische Mittelschule Crostwitz ab dem neuen Schuljahr 2003/2004 zu schließen, aufzufordern und bitten Sie um eine Stellungnahme zum oben erwähnten Vorschlag eines tschechisch-sächsischen Projekts zur Gewinnung zusätzlicher Mittel von der Europäischen Union für die Unterhaltung der sorbischen Schulen und die Ausweitung ihrer Zusammenarbeit mit dem tschechischen Bildungssystem.
Wir freuen uns auf Ihre Antwort und Zusammenarbeit.

Mit freundlichen Grüßen

Mitglieder des Koordinationsrates des Projekts Lausitz und die Europäische Union"

Hrádek nad Nisou - Liberec - Prag - Varnsdorf - Bautzen, 10.7.2003

-------------------------------------------------------------------------

Text dopisu je k dispozici všem, kdo chtějí zachování chrosiické školy také podpořit.

Podpůrné dopisy mohou zájemci psát a posílat na adresy:

Saský zemský premiér:

Ministerpräsident Prof. Dr. Georg Milbradt
Archivstraße 1
01097 Dresden
Německo
Telefon: (03 51) 5 64-0
Telefax: (03 51) 5 64-1309
E-Mail: ministerpraesident@dd.sk.sachsen.de albo info@georg- milbradt.dev

Saský ministr školství:

Sächsisches Staatsministerium für Kultus
Prof. Dr. Karl Mannsfeld
Carolaplatz 1
01097 Dresden
Německo
Telefon: (03 51) 5 64-0
Telefax: (03 51) 5 64-2886
E-Mail: info@smk.sachsen.de

Do předmětu emailu napište "LUZICE A EU: Skola v Chroscicich/Schule Crostwitz".

Váš podpůrný dopis nebo mail nám dejte prosím na vědomí na mailovou adresu luzice@dts.cz.


Příbuzné články:
Jiří Týř: LUŽICE A EU, výchozí myšlenky projektu
Josef Ladra: Co dělat pro Lužici?
Leoš Šatava: Lužičtí Srbové a Evropská unie
Jan Nuk: Co by Lužičtí Srbové potřebovali
HŁOWNE MYSLIČKI K PROJEKTEJ "ŁUŽICA A EUROPSKA UNIJA"
PROJEKT ŁUŽICA A EUROPSKA UNIJA
ŁUŽICA A EUROPSKA UNIJA
Nejbližší cíle projektu Lužice a EU
O realizátorech projektu Lužice a EU
LUŽICE A EU: Společnost, kultura a vzdělávání
LUŽICE A EU: Informace a komunikace, Instituce a organizace
LUŽICE A EU: Ekonomická spolupráce
Budyšín a okolí - výlet do Horní Lužice
Seminář Lužice a EU - program a účastníci
Lužice a EU - fotoreportáž a zpráva ze semináře
Leoš Šatava: Die Lausitzer Sorben und die Europäische Union
Die Lausitz und die Europäische Union
Žádáme o zachování chrosiické lužickosrbské školy - Petition für den Erhalt der sorbischen Mittelsch
Erhalt der sorbischen Mittelschule Crostwitz - Odpověď saského Ministerstva kultu (německy)
Zachování lužickosrbské školy v Chrosčicích - odpověď saského Ministerstva školství (česky)
Lužice a EU: Návrhy lužickosrbské strany pro jednání výjezdního zasedání podvýboru VEI PS PČR
HLAVNÍ CÍLE PROJEKTU LUŽICE A EU
Euroregion Nisa: Výjezdní zasedání podvýboru VEI - Lužice a EU

Komentáře:
Přidat komentář
     (c) 1996-2008, Dr. Jiří Týř Powered by Linux