suplik.dts.cz   
20.03.2019 - 23:30:13

Svátek má Světlana   


  Brána DTS

Rozcestník
Šuplík
Comenius
Vtipník
Pomůcky DTS


  Šuplík

Výuka
Věda a technika
Čeština
Internet a počítače
Ekologie
Prevence
Adresář prevence
Umění a kultura
E-projekt
Lužice
Edison

7.11.2003 - Lužice - PaedDr. Jiří Týř
Euroregion Nisa: Výjezdní zasedání podvýboru VEI - Lužice a EU
V uplynulém roce připravilo občanské sdružení Trojzemí.cz a koordinační rada projektu Lužice a EU program výjezního zasedání Podvýboru pro přeshraniční spolupráci a regionální rozvoj Výboru pro Evropskou integraci (VEI) Poslanecké Sněmovny Parlamentu ČR do Euroregionu Nisa. Hlavním cílem zasedání bylo poznat Euroregion Nisa a seznámit se s cíli projektu posílení spolupráce Česka s Lužickými Srby v kontextu probíhající evropské integrace. Zasedání se uskutečnilo v Liberci, Chrastavě, Hrádku nad Nisou a Budyšíně ve dnech 16. - 17. září 2003 a hlavním projednávaným bodem této spolupráce byla přeshraniční spolupráce ve školství.
Podvýbor VEI přijel do Euroregionu Nisa v šestičlenné sestavě vedené jeho předsedou Pavlem Suchánkem. Dále se zúčastnili J. Kohlíček a P. Lachnit (místopředsedové VEI) a poslanci S. Marková, O. Němec a J. Zvěřina.

Dopolední jednání bylo zahájeno v zasedací místnosti Krajské hospodářské komory (KHK). Zúčastnili se ho J. Musil za KHK, za Liberecký kraj náměstkyně hejtmana Eva Bartoňová a R. Gamba za odbor školství, za ústecký kraj M. Hrabal z MěÚ Varnsdorf, J. Čeřovský, I. Hübnerová a P. Branda za Euroregion Nisa, V. Cvrček z Pedagogického centra Liberec a V. Poštolka z Katedry geografie Pedagogické fakulty TU Liberec, P. Maryška z Ministerstva zahraničních věcí ČR, R. Čermák za Společnost přátel Lužice a J. Týř a F. Vydra za občanské sdružení Trojzemí.cz, které projekt Lužice a EU iniciovalo.

Lužickosrbská strana byla zastoupena tříčlennou delegací ve složení Bjarnat Cyž, jednatel Domowiny, B. Pawlikec za Jazykové centrum Witaj a farář S. Delan za Tovaryšstvo Cyrila a Metoděje.

Během dopolední části zasedání moderované koordinátorem projektu Lužice a EU J. Týřem se přítomní seznámili s Euroregionem Nisa, Libereckým krajem a s cíli projektu Lužice a EU prodiskutovali východiska vzájemné spolupráce.


Na odpolední jednání přešli účastníci do budovy Euroregionu Nisa k projednání konkrétní spolupráce. Zde se již jednání zúčastnil i sekretář německé části Euroregionu Gerhard Watterott. Ve vztahu k Euroregionu a projektu Lužice a EU zde mělo jednání tyto hlavní poznatky a výsledky:

- Základem činnosti Euroregionu jsou pracovní skupiny. Jejich problémem je častá nemožnost podávat třístranné projekty (aktivity se často musí zbytečně dělit do dvoustranných projektů).

- Pro projekt Lužice a EU je příležitost zejména ve stávajících pracovních skupinách pro hospodářství, cestovní ruch a kulturu. Připravuje se nově pracovní skupina pro školství, která bude řešit úkoly pro rozvíjení přeshraniční spolupráce základního, středního a vysokého školství. Lužickosrbské straně a koordinační radě projektu Lužice a EU byla srdečně nabídnuta možnost působit ve všech těchto skupinách.

- Euroregion Nisa připravuje poměrně významné aktivity pro dny okolo našeho vstupu do EU, tedy kolem začátku května 2003. Ty přesáhnou svým významem i hranice Euroregionu vzhledem k tomu, že v Trojzemí Nisa se spojí dvě kandidátské země s jednou členskou. Projekt Lužice a EU tomu přispěje nejen účastí, ale také vlastní aktivitou u nejseverněji umístěného Památníku Cyrila a Metoděje, který Lužičtí Srbové nedávno postavili k mileniu jejich příchodu do Čech. Počítá se s účastí významných osobností státní i evropské úrovně.

- V Euroregionu Labe se připravuje projekt turistického využití jízd atraktivních historických parních lokomotiv na trase Děčín - Dolní Poustevna. Tuto trasu je možné prodloužit o cestu do Budyšína, Varnsdorfu, Žitavy, Hrádku nad Nisou a Liberce.

- Lužickosrbské Towaryšstvo Cyrila a Metoděje získalo Dům svaté Ludmily a hodlá jej adaptovat po vzoru menšího bratra hejnického Mezinárodního centra duchovní obnovy pro přeshraniční spolupráci ve školství a zájmových činnostech.

- Z podnětu koordinační rady projektu LEU proběhlo první jednání z Gymnáziem F. X. Šaldy v Liberci o možnosti spolupráce s Lužickosrbským gymnáziem Budyšín (studijní výměny, spolupráce pedagogů, spolupráce při využívání internetu). Pedagogické centrum Liberec dále ve spolupráci s lužickosrbskou stranou uskuteční kurzy lužické srbštiny pro české učitele, kteří budou chtít učit na lužickosrbských školách. Souběžně s tím bude Pedagogické centrum a Odbor školství Libereckého kraje působit na zintenzivnění a zkvalitnění výuky němčiny na základních školách v Libereckém kraji. Je to totiž podmínka k tomu, aby absolventi českých základních škol mohli studovat například na Lužickosrbském gymnáziu a získat tak německou maturitu a mít tím i usnadněnou cestu na německé vysoké školy. Bez němčiny to možné není. Projekt spolupráce s Lužickými Srby tak přispěje k překonávání jazykové bariéry v Euroregionu Nisa.

- Podobně se v projektu LEU počítá s rozšířením výuky češtiny na lužickosrbských základních školách, aby i Lužičtí Srbové mohli výhledově studovat na českých učilištích a středních odborných školách, neboť vlastní nemají.

- Většina uvedených záměrů je realizovatelná i s přispěním evropských fondů (INTERREG IIIa, Socrates). Příprava a uskutečnění projektů je náročná práce, které může prospět účast žadatelů v pracovních skupinách Euroregionu, neboť tam lze získat zkušenosti a poznatky potřebné pro splnění požadavků EU.

Tyto záměry a doporučení byly dobře přijaty všemi účastníky jednání. Podvýbor VEI přislíbil podle svých možností napomoci jejich uskutečnění nebo dosažení lepších podmínek pro jejich uskutečňování. Účastníkům projektu spolupráce s Lužickými Srby byly dány dobré a rozmanité příležitosti ke spolupráci a byla nabídnuta pomoc ostatních zúčastněných organizací při dosahování cílů projektu. Záleží teď na koordinační radě projektu a především na samotných Lužických Srbech a jejich organizaci Domowině, zda těchto možností plně využijí. Česká a německá část Euroregionu Nisa, krajské orgány Liberecka a parlamentní výbor jsou připraveny jim v tom účinně pomoci.

Tolik tedy odpolední část jednání, po níž následovala návštěva Chrastavy (starosta M. Canov předal lužickosrbským přátelům lužickosrbskou verzi Periodické soustavy prvků, kterou jako učitel vytvořil), Hrádku nad Nisou (právě v Hrádku bude na trojmezním místě podstatná část zmíněných oslav vstupu do EU) a společenský večer na hrádecké Kristýně uspořádaný starostou Hrádku n. N. M. Půtou, při němž vystoupil pěvecký soubor budyšínského Lužickosrbského gymnázia:
V úvodu společenského večera vystoupila část pěveckého souboru Lužickosrbského gymnázia v Budyšíně. Kromě většiny účastníků jednání prvního dne se večera zúčastnili za saskou stranu kromě G. Watterotta i další němečtí přátelé, mezi nimi i pan Arndt Voigt, primátor města Žitavy.


Druhý den se jelo do Budyšína - poznat se, sdělit výsledek prvního dne a dále jednat o spolupráci :Dopolední jednání druhého dne zahájil předseda Domowiny Jan Nuk. Kromě poslaneckého podvýboru VEI zde byla většina účastníků z prvého dne a také předseda Euroregionu Nisa, pan Petr Skokan, starosta České Lípy a přibyli také mnozí další účastníci ze saské strany.

Celkový závěr z jednání obou dnů je možné z hlediska projektu Lužice a EU shrnout do dvou bodů:

- Účastníci jednání se v jeho průběhu podrobněji seznámili ze základními dokumenty projektu Lužice a EU ( Výchozí myšlenky projektu, Hlavní cíle projektu a Cíle projektu Lužice a EU pro oblast školství) a přímo v Budyšíně prodiskutovali možnosti účinné spolupráce. Dokumenty a cíle projektu Lužice a EU byly vesměs kladně přijaty všemi účastníky a zúčastnění vyjádřili vůli pomoci podle svých sil uskutečnění cílů projektu. Bude záležet především na Lužických Srbech, zda možností spolupráce s českou stranou a Euroregionem Nisa využijí.

- Členové podvýboru VEI přislíbili rovněž spolupráci s lužickosrbskou stranou a koordinační radou projektu Lužice a EU při řešení problému dostatečné péče o národnostní menšinu Lužických Srbů v orgánech Evropské unie, jejichž jsou členy, v souladu se zásadami menšinové politiky EU.Přítomní si nejen sdělovali vážné věci a diskutovali. Shlédli také česko-lužickosrbko-německý mládežnický videomagazín z Letní školy videotechniky uspořádané koordinační radou projektu Lužice a EU ve spolupráci se studiem SAEK Budyšín. Pořad vytvořený studenty gymnázií obou zemí vtipně ukázal možnosti, jak mohou Lužičtí Srbové trvale přispívat nejen k překonávání jazykové bariéry v Euroregionu Nisa.Na závěr jednání, k jehož přátelské atmosféře přispěla česká a lužickosrbská i německá část účastníků, si Jan Nuk a Pavel Suchánek vyměnili připravené dárky. Atmosféra a hlavně výsledky jednání potvrdily, že konstatování z předchozího dne o tom, že Euroregion Nisa je zřejmě jedním z nejlepších euroregionů nejen svou odborností, znalostí věcí, činorodostí a hospodářskými výsledky, ale také vzájemnou vstřícností při uspořádávání česko-německých vztahů a v chování k národnostním menšinám. Přejme si aby to tak v budoucnu bylo vždy a všude.


Po pracovním obědě v restauraci Srbského domu čekala účastníky prohlídka Budyšína.


Lužice patřila do r. 1635 k Českému království. Není proto divu, že při prohlídce historického Budyšína dojdeme také k hospodě pojmenované podle českého loupežníka Karáska, jehož figurína zve procházející k návštěvě ...


Vynechána nebyla ani budyšínská obdoba českého Slavína, kde jsou pohřbeni lužickosrbští buditelé z 19. století. I Lužičtí Srbové měli v tomto století své Národní obrození proti německému útlaku.

Prohlídky Budyšína se nezúčastnil jednatel Domowiny a představitelé české a německé části Euroregionu Nisa. Ti totiž zasedli u jednatele Domowiny k projednání prvních konkrétních kroků budoucí spolupráce (Bez fotografie).Že Lužičtí Srbové umějí bylo vidět i podle toho, že hosty čekaly v 16 hodin při návratu z prohlídky města čerstvě vytištěné Srbské noviny s fotografií a článkem z dopoledního setkání ( Na snímku diskutují O. Němec, B. Hrabal, P. Lachnit a J. Kohlíček s předsedou Nukem ). Následovala zpáteční cesta do Žitavy a Hrádku n. N., ke 40 km vzdálené hranici s Libereckým krajem.

Hrádek nad Nisou, 18.9.2003


Kontakt:

PaedDr. Jiří Týř
koordinátor projektu Lužice a EU
o. s. Trojzemí.cz, Hrádek nad Nisou
tel: 603 162 337
e-mail: tyr@dts.cz

PhDr. Frantisek Vydra
znalec Lužice, člen koordinační rady projektu
o. s. Trojzemí.cz
tel.: 485 143 161
e-mail: vydra@chrastava.cz

Bjarnat Cyž
jednatel Domowiny, Budyšín
člen koordinační rady projektu
tel: 0049 3591 550 100
e-mail: domowina@t-online.de


Příbuzné články:
Jiří Týř: LUŽICE A EU, výchozí myšlenky projektu
Josef Ladra: Co dělat pro Lužici?
Leoš Šatava: Lužičtí Srbové a Evropská unie
Jan Nuk: Co by Lužičtí Srbové potřebovali
HŁOWNE MYSLIČKI K PROJEKTEJ "ŁUŽICA A EUROPSKA UNIJA"
PROJEKT ŁUŽICA A EUROPSKA UNIJA
ŁUŽICA A EUROPSKA UNIJA
Nejbližší cíle projektu Lužice a EU
O realizátorech projektu Lužice a EU
LUŽICE A EU: Společnost, kultura a vzdělávání
LUŽICE A EU: Informace a komunikace, Instituce a organizace
LUŽICE A EU: Ekonomická spolupráce
Budyšín a okolí - výlet do Horní Lužice
Seminář Lužice a EU - program a účastníci
Lužice a EU - fotoreportáž a zpráva ze semináře
Leoš Šatava: Die Lausitzer Sorben und die Europäische Union
Die Lausitz und die Europäische Union
Žádáme o zachování chrosiické lužickosrbské školy - Petition für den Erhalt der sorbischen Mittelsch
Erhalt der sorbischen Mittelschule Crostwitz - Odpověď saského Ministerstva kultu (německy)
Zachování lužickosrbské školy v Chrosčicích - odpověď saského Ministerstva školství (česky)
Teze pro nařízení Saského státního ministerstva školství ohledně lužickosrbských škol
Lužice a EU: Návrhy lužickosrbské strany pro jednání výjezdního zasedání podvýboru VEI PS PČR
HLAVNÍ CÍLE PROJEKTU LUŽICE A EU
Euroregion Nisa: Výjezdní zasedání podvýboru VEI - Lužice a EU
Im Geiste Alois Andritzkis - V duchu Alojse Andrického
EUROREGION NISA/ NEISSE/ NYSA - " ŁUŽICA A EUROPSKA UNIJA"
TROJZEMÍ.CZ - NA KRISTÝNĚ PŘÁTELSKY O EU
NOVÝ SERVER TROJZEMÍ.CZ
4. Novoroční přátelské setkání na Kristýně bylo o vzdělávání a EU

Komentáře:
Přidat komentář
     (c) 1996-2008, Dr. Jiří Týř Powered by Linux